Cách cài đặt và cấu hình Nginx trên các hệ điều hành

Để cài đặt và cấu hình Nginx, chúng ta có thể thực hiện trên nhiều hệ điều hành khác nhau, bao gồm Linux, macOS và Windows. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt và cấu hình Nginx trên các hệ điều hành phổ biến như Linux (Ubuntu) và Windows.

Cài Đặt và Cấu Hình Nginx trên Linux (Ubuntu)

Cài Đặt Nginx

 1. Mở Terminal và chạy lệnh sau để cài đặt Nginx: sudo apt update sudo apt install nginx
 2. Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận. Nhập “Y” và nhấn Enter để tiếp tục.

Cấu Hình Nginx

 1. Tệp cấu hình chính của Nginx là /etc/nginx/nginx.conf. Bạn có thể chỉnh sửa tệp này bằng lệnh sau: sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
 2. Chỉnh sửa cấu hình theo nhu cầu của bạn. Sau khi hoàn thành, nhấn Ctrl + X, sau đó nhập “Y” và nhấn Enter để lưu thay đổi.
 3. Kiểm tra cú pháp của tệp cấu hình bằng lệnh sau: sudo nginx -t
 4. Nếu không có lỗi, khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi: sudo systemctl restart nginx

Mở Cổng Trên Firewall (nếu cần thiết)

Nếu hệ điều hành của bạn có bật firewall (ví dụ: UFW), bạn cần mở cổng cho Nginx để cho phép truy cập từ xa.

sudo ufw allow 'Nginx Full'

 

Nginx reverse proxy settings for Jenkins CLI

Cài Đặt và Cấu Hình Nginx trên Windows

Cài Đặt Nginx

 1. Tải xuống bản phân phối Nginx cho Windows từ trang chủ của Nginx (https://nginx.org/en/download.html).
 2. Giải nén tệp tin tải xuống vào một thư mục trên máy tính của bạn.

Cấu Hình Nginx

 1. Mở tệp cấu hình chính của Nginx là nginx.conf trong thư mục cài đặt Nginx bằng một trình soạn thảo văn bản.
 2. Chỉnh sửa cấu hình theo nhu cầu của bạn. Sau khi hoàn thành, lưu tệp tin.

Khởi Động Nginx

 1. Mở Command Prompt hoặc PowerShell với quyền quản trị.
 2. Di chuyển đến thư mục cài đặt Nginx bằng lệnh cd.
 3. Khởi động Nginx bằng lệnh sau: nginx.exe

How To Install NGINX v1.21.6 Mainline Branch on AlmaLinux 8.5 | Node35

Kiểm Tra và Dừng Nginx

 • Để kiểm tra xem Nginx đã chạy thành công hay chưa, mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ http://localhost.
 • Để dừng Nginx, quay lại Command Prompt hoặc PowerShell và sử dụng lệnh sau: nginx.exe -s stop

Using NGINX as a third party proxy service to apply your SSL certificates : farmerswife Support

Cài đặt và cấu hình Nginx trên các hệ điều hành khác nhau tương đối đơn giản. Trên Linux (Ubuntu), bạn có thể sử dụng trình quản lý gói để cài đặt Nginx và chỉnh sửa tệp cấu hình chính. Trên Windows, bạn cần tải xuống bản phân phối Nginx cho Windows, chỉnh sửa tệp cấu hình và khởi động Nginx từ Command Prompt hoặc PowerShell.