Cách cấu hình Nginx để tạo và sử dụng ghi chú đệm (cache) cho các tệp tĩnh và yêu cầu HTTP

Ghi chú đệm (cache) là một kỹ thuật quan trọng để tăng tốc độ và hiệu suất của trang web bằng cách lưu trữ các tệp tĩnh và kết quả yêu cầu HTTP để sử dụng lại trong tương lai. Nginx cung cấp khả năng cấu hình ghi chú đệm cho các tệp tĩnh và yêu cầu HTTP, giúp giảm tải cho máy chủ và giảm thời gian tải trang. Dưới đây là một số bước để cấu hình Nginx để tạo và sử dụng ghi chú đệm cho các tệp tĩnh và yêu cầu HTTP.

Cài đặt Nginx

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Nginx trên máy chủ của mình. Có thể cài đặt Nginx thông qua gói phần mềm của hệ điều hành hoặc từ mã nguồn.

Protecting wp-admin Brute Force Attacks with nginx Rate Limiting •

Tạo thư mục ghi chú đệm

Tạo một thư mục trên máy chủ để lưu trữ các tệp ghi chú đệm. Ví dụ, bạn có thể tạo một thư mục có tên “cache” trong thư mục gốc Nginx (/var/cache/nginx/).

How to Install and Configure Nginx on CentOS 7

Cấu hình ghi chú đệm cho tệp tĩnh

Mở tệp cấu hình Nginx của trang web bạn và thêm các cấu hình sau:

location /static/ {
alias /path/to/static/files/;
expires max;
add_header Cache-Control public;
}
  • location /static/ chỉ định URL mà bạn muốn áp dụng ghi chú đệm. Thay thế “/static/” bằng URL của tệp tĩnh của bạn.
  • alias /path/to/static/files/ chỉ định đường dẫn tới thư mục chứa các tệp tĩnh.
  • expires max; chỉ định rằng tệp tĩnh được lưu trữ trong bộ nhớ cache tối đa thời gian. Tệp sẽ không được tải lại từ máy chủ trong khoảng thời gian này.
  • add_header Cache-Control public; thêm tiêu đề Cache-Control vào phản hồi HTTP để trình duyệt biết rằng tệp có thể được lưu trữ trong bộ nhớ cache.

Bạn có thể thay đổi các cấu hình trên để đáp ứng yêu cầu cụ thể của ứng dụng web của bạn, chẳng hạn như thời gian hết hạn, phạm vi ghi chú đệm, v.v.

nginx

Cấu hình ghi chú đệm cho yêu cầu HTTP

Mở tệp cấu hình Nginx của trang web bạn và thêm các cấu hình sau:

proxy_cache_path /path/to/cache levels=1:2 keys_zone=my_cache:10m max_size=10g inactive=60m;

server {
...
location / {
proxy_cache my_cache;
proxy_cache_valid 200 302 10m;
proxy_cache_valid 404 1m;
proxy_pass http://backend;
...
}
}

  • proxy_cache_path /path/to/cache chỉ định đường dẫn tới thư mục cache và các tùy chọn cho ghi chú đệm.
  • levels=1:2 chỉ định cấu trúc thư mục ghi chú đệm.
  • keys_zone=my_cache:10m chỉ định kích thước và tên cho vùng khóa của ghi chú đệm.
  • max_size=10g chỉ định kích thước tối đa của ghi chú đệm.
  • inactive=60m chỉ định thời gian không hoạt động trước khi các mục trong ghi chú đệm được xóa.

Trong khối location /, bạn có thể thêm các cấu hình khác như proxy_cache_valid để xác định thời gian hết hạn cho các phản hồi từ máy chủ, proxy_pass để chỉ định máy chủ phía sau, v.v.

Nginx-ingress controller for cross-namespace support and fix 308 redirect  loops with AWS NLB | by ismail yenigül | FAUN Publication

Kiểm tra cấu hình và khởi động lại Nginx

Trước khi áp dụng cấu hình, hãy kiểm tra xem tệp cấu hình có lỗi không bằng cách chạy lệnh nginx -t. Nếu không có lỗi, hãy khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi.

sudo service nginx restart

 

Sau khi hoàn tất các bước trên, Nginx sẽ được cấu hình để tạo và sử dụng ghi chú đệm cho các tệp tĩnh và yêu cầu HTTP. Điều này giúp giảm thời gian tải trang và giảm tải cho máy chủ bằng cách lưu trữ các tệp và kết quả yêu cầu để sử dụng lại trong tương lai.

Nginx vs Apache: Which Is Better for Your WordPress Site - Qode Interactive

Tóm lại, cấu hình Nginx để tạo và sử dụng ghi chú đệm là một phương pháp hiệu quả để tăng tốc độ và hiệu suất của trang web. Bằng cách lưu trữ các tệp tĩnh và kết quả yêu cầu HTTP trong bộ nhớ cache, bạn có thể giảm thời gian tải trang và tải cho máy chủ. Hãy áp dụng các bước trên để cấu hình Nginx cho ứng dụng web của bạn và tận dụng lợi ích của ghi chú đệm.