Cách cấu hình Nginx để theo dõi và ghi lại nhật ký (log) yêu cầu HTTP

Việc theo dõi và ghi lại nhật ký (log) yêu cầu HTTP là một hoạt động quan trọng trong việc quản lý và giám sát máy chủ web. Nginx cung cấp các tùy chọn cấu hình linh hoạt để ghi lại thông tin về yêu cầu, phản hồi, lỗi và hoạt động của máy chủ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình Nginx để theo dõi và ghi lại nhật ký yêu cầu HTTP.

Cấu hình định dạng nhật ký

Đầu tiên, bạn cần xác định định dạng cho nhật ký yêu cầu HTTP. Nginx cho phép bạn tùy chỉnh các trường thông tin bạn muốn ghi lại. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các trường thông tin như thời gian, địa chỉ IP, URL, phương thức HTTP, mã trạng thái và nhiều hơn nữa. Bạn có thể cấu hình định dạng nhật ký bằng cách thêm các directive như log_format trong tệp cấu hình Nginx (nginx.conf):

http {
log_format custom '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

access_log /var/log/nginx/access.log custom;
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa một định dạng nhật ký tùy chỉnh có tên “custom” và ghi lại thông tin về địa chỉ IP, người dùng từ xa, thời gian, yêu cầu, mã trạng thái, số byte gửi đi, trang chuyển hướng, trình duyệt và địa chỉ IP chuyển tiếp (nếu có). Chúng ta đã chỉ định tệp nhật ký là /var/log/nginx/access.log và áp dụng định dạng nhật ký “custom” cho nó.

7 Repos To Help You Master JavaScript | Level Up Coding

Cấu hình ghi lại nhật ký

Sau khi xác định định dạng nhật ký, bạn cần cấu hình Nginx để ghi lại nhật ký yêu cầu HTTP. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách thêm directive access_log vào tệp cấu hình Nginx:

http {
log_format custom '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

access_log /var/log/nginx/access.log custom;
}

 

Trong ví dụ này, chúng ta đã chỉ định rằng Nginx sẽ ghi lại nhật ký vào /var/log/nginx/access.log và sử dụng định dạng nhật ký “custom” mà chúng ta đã định nghĩa trước đó.

Next.js — A brief overview. Next.js is a flexible React framework… | by  Joel Chi | Level Up Coding

Khởi động lại Nginx

Sau khi hoàn tất cấu hình, bạn cần khởi động lại Nginx để áp dụng thay đổi. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để khởi động lại Nginx trên hệ điều hành Linux:

sudo service nginx restart

 

In-Depth Comparison Between Next.js vs React for the Year 2023 - Works Blog

Kiểm tra và theo dõi

Bây giờ Nginx sẽ bắt đầu ghi lại nhật ký yêu cầu HTTP vào tệp nhật ký đã được cấu hình. Bạn có thể kiểm tra nội dung của tệp nhật ký để xem thông tin chi tiết về các yêu cầu, phản hồi, lỗi và hoạt động của máy chủ. Điều này giúp bạn theo dõi và phân tích hoạt động của ứng dụng web của mình, tìm ra các vấn đề và tối ưu hóa hiệu suất.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ khác như tail hoặc các công cụ theo dõi nhật ký (log monitoring tools) để theo dõi và hiển thị nhật ký yêu cầu HTTP trực tiếp trên máy chủ.

TypeScript 101: Understanding the basics in 3 minutes! | by Pranav Bhatia |  JavaScript in Plain English

Trên đây là một hướng dẫn cơ bản về cách cấu hình Nginx để theo dõi và ghi lại nhật ký yêu cầu HTTP. Việc ghi lại nhật ký là một phần quan trọng trong việc quản lý máy chủ web và giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của ứng dụng của mình. Với Nginx và các tùy chọn cấu hình linh hoạt, bạn có thể tùy chỉnh và điều chỉnh cách ghi lại nhật ký theo nhu cầu của bạn.