Cách cấu hình Nginx để xử lý các tệp tin tĩnh (static files) và cache

Cấu hình Nginx để xử lý các tệp tin tĩnh và cache là một phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất và tốc độ tải trang của ứng dụng web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình Nginx để xử lý các tệp tin tĩnh và sử dụng bộ nhớ cache để tăng tốc độ truy cập vào các tệp tin này.

Xử lý các tệp tin tĩnh

Nginx được biết đến là một máy chủ web được tối ưu hóa để phục vụ các tệp tin tĩnh một cách hiệu quả. Để cấu hình Nginx để xử lý các tệp tin tĩnh, chúng ta cần thêm một vị trí (location) mới vào tệp cấu hình.

Ví dụ, để phục vụ các tệp tin tĩnh từ thư mục /var/www/static, chúng ta có thể thêm cấu hình sau:

http {
...
server {
...
location /static {
alias /var/www/static;
}
...
}
...
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một vị trí (location) mới với đường dẫn /static và sử dụng từ khóa alias để chỉ định thư mục chứa các tệp tin tĩnh. Bằng cách này, khi có yêu cầu truy cập đến đường dẫn /static, Nginx sẽ phục vụ các tệp tin tĩnh từ thư mục được chỉ định.

Fresh Never Frozen® Cannabis Essential Oil FAQs

Sử dụng bộ nhớ cache

Để tăng tốc độ truy cập vào các tệp tin tĩnh, chúng ta có thể sử dụng bộ nhớ cache để lưu trữ các phiên bản tĩnh của các tệp tin trên máy chủ Nginx. Điều này giúp tránh việc truy cập đến máy chủ ứng dụng để lấy các tệp tin tĩnh mỗi khi có yêu cầu.

Để cấu hình bộ nhớ cache trên Nginx, chúng ta cần thêm các chỉ thị sau vào tệp cấu hình:

http {
...
server {
...
location /static {
alias /var/www/static;
expires max;
add_header Cache-Control public;
}
...
}
...
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thêm các chỉ thị expiresadd_header Cache-Control vào vị trí (location) chứa các tệp tin tĩnh. expires max cho phép Nginx đặt thời gian hết hạn của bộ nhớ cache là mã hóa thời gian Unix tối đa. add_header Cache-Control public đặt tiêu đề Cache-Control để cho phép các trình duyệt và proxy lưu trữ phiên bản tĩnh của tệp tin.

Bằng cách sử dụng bộ nhớ cache, Nginx sẽ lưu trữ các tệp tin tĩnh trong bộ nhớ và phục vụ chúng trực tiếp từ bộ nhớ khi có yêu cầu. Điều này giúp giảm thời gian tải trang và giảm tải cho máy chủ ứng dụng.

Editing» 1080P, 2k, 4k Full HD Wallpapers, Backgrounds Free Download | Wallpaper Crafter

Cấu hình Nginx để xử lý các tệp tin tĩnh và sử dụng bộ nhớ cache là một cách hiệu quả để cải thiện hiệu suất và tốc độ tải trang của ứng dụng web. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách cấu hình Nginx để xử lý các tệp tin tĩnh từ một thư mục cụ thể và sử dụng bộ nhớ cache để lưu trữ và phục vụ các phiên bản tĩnh của các tệp tin. Bằng cách áp dụng các biện pháp này, chúng ta có thể tối ưu hóa việc phục vụ tệp tin tĩnh và cải thiện hiệu suất của ứng dụng web.