Cách làm việc với WebSocket và Real-time trong Node.js

WebSocket và Real-time là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web, cho phép giao tiếp hai chiều giữa máy chủ và trình duyệt một cách liên tục và thời gian thực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với WebSocket và thực hiện giao tiếp Real-time trong Node.js.

WebSocket là gì?

WebSocket là một giao thức mạng hỗ trợ giao tiếp hai chiều giữa máy chủ và trình duyệt thông qua một kết nối duy trì. Nó cung cấp khả năng gửi và nhận dữ liệu trong thời gian thực, giúp tạo ra các ứng dụng Real-time như trò chuyện trực tuyến, cập nhật dữ liệu đồng bộ, thông báo trực tiếp, vv.

Create Node JS Command-Line from Scratch. | kamal.guru

Sử dụng WebSocket trong Node.js

Để làm việc với WebSocket trong Node.js, chúng ta có thể sử dụng một số thư viện hỗ trợ như ws, socket.io, hay uws. Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ sử dụng thư viện ws để tạo một máy chủ WebSocket đơn giản:

1. Cài đặt thư viện ws bằng npm:

npm install ws

 

2. Tạo một tệp tin server.js và viết mã sau:

const WebSocket = require('ws');

// Tạo một máy chủ WebSocket
const wss = new WebSocket.Server({ port: 8080 });

// Xử lý sự kiện khi có kết nối mới
wss.on('connection', (ws) => {
// Xử lý sự kiện nhận tin nhắn từ trình duyệt
ws.on('message', (message) => {
console.log('Đã nhận tin nhắn:', message);

// Gửi phản hồi lại cho trình duyệt
ws.send('Đã nhận tin nhắn: ' + message);
});

// Gửi một tin nhắn chào mừng khi có kết nối thành công
ws.send('Chào mừng đến với máy chủ WebSocket!');
});

 

3. Chạy máy chủ WebSocket bằng lệnh sau:

node server.js

 

4. Trình duyệt của bạn có thể kết nối tới ws://localhost:8080 để thiết lập một kết nối WebSocket và gửi/nhận tin nhắn.

Create Node JS Command-Line from Scratch. | kamal.guru

Sử dụng Real-time trong Node.js

Sau khi thiết lập kết nối WebSocket, bạn có thể sử dụng nó để tạo các ứng dụng Real-time. Ví dụ, bạn có thể cập nhật dữ liệu từ máy chủ đến trình duyệt một cách tức thì khi có sự thay đổi.

Dưới đây là một ví dụ sử dụng WebSocket để gửi thông báo Real-time từ máy chủ đến trình duyệt:

// Xử lý sự kiện khi có sự thay đổi dữ liệu
function handleDataChange(data) {
// Gửi thông báo Real-time đến tất cả các kết nối WebSocket
wss.clients.forEach((client) => {
client.send('Dữ liệu đã thay đổi: ' + data);
});
}

// Khi có sự thay đổi dữ liệu, gọi hàm handleDataChange để gửi thông báo

 

Khi có sự thay đổi dữ liệu, bạn chỉ cần gọi hàm handleDataChange để gửi thông báo Real-time đến tất cả các kết nối WebSocket đang kết nối với máy chủ.

20 Node.js modules you need to know | Creative Bloq

WebSocket và Real-time cung cấp khả năng giao tiếp hai chiều và truyền tải dữ liệu trong thời gian thực giữa máy chủ và trình duyệt. Trên Node.js, chúng ta có thể sử dụng các thư viện như ws, socket.io, hay uws để tạo máy chủ WebSocket và xây dựng các ứng dụng Real-time. Việc sử dụng WebSocket và Real-time giúp tăng tính tương tác và đáp ứng của ứng dụng web, và rất hữu ích trong các trường hợp cần truyền tải dữ liệu một cách liên tục và thời gian thực.