Cách sử dụng Express.js để phát triển ứng dụng web Node.js

Express.js là một framework phát triển ứng dụng web Node.js mạnh mẽ và linh hoạt. Nó giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web Node.js trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Express.js để phát triển ứng dụng web Node.js.

Bước 1: Cài đặt Express.js

Trước tiên, bạn cần cài đặt Express.js vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng npm (Node Package Manager) để cài đặt Express.js. Mở terminal và chạy lệnh sau:

npm install express

 

Get start with Nodemailer. Nodemailer is a popular Node.js library… | by  chloewu2037 | AWS Tip

Bước 2: Tạo một ứng dụng Express

Sau khi cài đặt thành công Express.js, bạn có thể bắt đầu tạo một ứng dụng Express mới. Tạo một tệp tin mới, ví dụ app.js, và thêm mã sau:

const express = require('express');
const app = express();

// Định nghĩa các route
app.get('/', (req, res) => {
res.send('Chào mừng đến với ứng dụng Express!');
});

// Lắng nghe các yêu cầu trên cổng 3000
app.listen(3000, () => {
console.log('Ứng dụng đang chạy trên cổng 3000!');
});

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một ứng dụng Express cơ bản. Mã lệnh khởi tạo Express được thực hiện bằng cách gọi express(). Sau đó, chúng ta định nghĩa một route mặc định cho đường dẫn gốc '/'. Khi có một yêu cầu GET tới đường dẫn gốc, ứng dụng sẽ gửi lại một thông điệp đơn giản.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng phương thức listen để lắng nghe các yêu cầu trên cổng 3000.

Tiền Là Gì? | Binance Academy

Bước 3: Chạy ứng dụng Express

Để chạy ứng dụng Express, mở terminal và chạy lệnh sau:

node app.js

 

Sau đó, bạn có thể truy cập vào địa chỉ http://localhost:3000 trong trình duyệt để xem ứng dụng Express của bạn hoạt động.

Node JS Developer Salary Guide for 2023 - Qubit Labs

Định nghĩa các route

Express.js cho phép bạn định nghĩa các route cho ứng dụng web của mình. Dưới đây là một số ví dụ về cách định nghĩa các route trong Express.js:

// Định nghĩa route cho đường dẫn '/users'
app.get('/users', (req, res) => {
res.send('Danh sách người dùng');
});

// Định nghĩa route cho đường dẫn '/users/:id'
app.get('/users/:id', (req, res) => {
const userId = req.params.id;
res.send(`Thông tin người dùng với ID ${userId}`);
});

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa hai route. Route đầu tiên đáp ứng với đường dẫn '/users' và trả về một thông điệp đơn giản. Route thứ hai có một tham số :id và trả về thông tin người dùng dựa trên id được truyền vào.

Clean Node.js Architecture —With NestJs and TypeScript | by Royi Benita,  Senior Full Stack Developer At Armis | Better Programming

Sử dụng middleware

Express.js cung cấp khá nhiều middleware để xử lý các tác vụ như xác thực, xử lý lỗi, ghi nhật ký, vv. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng middleware trong Express.js:

// Sử dụng middleware để xác thực yêu cầu
app.use(authMiddleware);

// Định nghĩa route cho đường dẫn '/secret'
app.get('/secret', (req, res) => {
res.send('Đây là nội dung bí mật!');
});

// Middleware xác thực
function authMiddleware(req, res, next) {
const isAuthenticated = // Kiểm tra xác thực người dùng

if (isAuthenticated) {
next(); // Cho phép tiếp tục xử lý các middleware và route tiếp theo
} else {
res.status(401).send('Bạn không được phép truy cập!');
}
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng một middleware để xác thực yêu cầu. Middleware này được áp dụng cho tất cả các route và được gọi trước khi xử lý các route cụ thể. Trong ví dụ này, nếu người dùng đã xác thực, tiếp tục xử lý route '/secret', ngược lại trả về một mã trạng thái 401 Unauthorized.

Node.js Everywhere with Environment Variables

Trên đây là một số khái niệm cơ bản và ví dụ về cách sử dụng Express.js để phát triển ứng dụng web Node.js. Express.js cung cấp rất nhiều tính năng mạnh mẽ và hỗ trợ để xây dựng ứng dụng web linh hoạt và tùy chỉnh. Việc làm quen với Express.js sẽ giúp bạn phát triển ứng dụng Node.js một cách dễ dàng và hiệu quả.