Cách tạo một ứng dụng web đơn giản bằng Node.js

Để tạo một ứng dụng web đơn giản bằng Node.js, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Node.js và npm

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Node.js và npm trên máy tính của mình. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của Node.js từ trang web chính thức (https://nodejs.org) và cài đặt nó theo hướng dẫn.

9 Node.js Developer Skills You Need to Succeed | 2023 | Hire flutter,  mobile & JS software devs | Pangea.ai

Bước 2: Tạo thư mục dự án và khởi tạo npm

– Tạo một thư mục mới cho dự án của bạn trên máy tính và mở Terminal (hoặc Command Prompt) tại thư mục đó.

– Chạy lệnh sau để khởi tạo npm trong thư mục dự án:

npm init -y

 

Lệnh trên sẽ tạo một tệp tin package.json trong thư mục dự án, chứa thông tin về dự án và các phụ thuộc.

Node.js: Aprenda a instalar no macOS - Pplware

Bước 3: Cài đặt framework web (ví dụ: Express)

Một trong những framework web phổ biến nhất trong Node.js là Express. Để cài đặt Express, chạy lệnh sau trong Terminal:

npm install express

 

When, How And Why Use Node.js as Your Backend

Bước 4: Tạo tệp tin chính và viết mã

– Tạo một tệp tin chính cho ứng dụng của bạn (ví dụ: app.js hoặc index.js).

– Mở tệp tin đó trong trình soạn thảo và viết mã JavaScript để tạo một máy chủ web đơn giản. Dưới đây là ví dụ sử dụng Express:

const express = require('express');
const app = express();

// Định nghĩa route cho trang chủ
app.get('/', (req, res) => {
res.send('Hello, world!');
});

// Khởi chạy máy chủ
app.listen(3000, () => {
console.log('Server is running on port 3000');
});

 

Mã trên định nghĩa một máy chủ Express đơn giản và đưa ra phản hồi “Hello, world!” khi truy cập vào trang chủ (http://localhost:3000).

Node.js: creare un sito web di base | Gabriele Romanato

Bước 5: Chạy ứng dụng

Trở lại Terminal, hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong thư mục dự án và chạy lệnh sau để khởi chạy ứng dụng:

node app.js

 

Ứng dụng của bạn sẽ bắt đầu chạy trên máy chủ và bạn có thể truy cập vào nó thông qua địa chỉ http://localhost:3000.

More Node.js APIs in Cloudflare Workers — Streams, Path, StringDecoder

Đó là quy trình cơ bản để tạo một ứng dụng web đơn giản bằng Node.js. Bạn có thể mở rộng ứng dụng của mình bằng cách thêm các route, xử lý yêu cầu, và tương tác với cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ khác. Node.js cung cấp một cộng đồng phát triển mạnh mẽ và nhiều tài liệu để bạn tiếp tục học hỏi và phát triển ứng dụng web phức tạp hơn.