Cách tạo và cấu hình các máy chủ ảo (virtual hosts) trong Nginx

Để tạo và cấu hình các máy chủ ảo (virtual hosts) trong Nginx, bạn có thể sử dụng tệp cấu hình chính của Nginx để định nghĩa các máy chủ ảo riêng biệt với các tên miền và cài đặt riêng của chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và cấu hình máy chủ ảo trong Nginx.

Bước 1: Chuẩn bị Tên Miền và Tệp Cấu Hình

– Đảm bảo rằng bạn đã có tên miền cho mỗi máy chủ ảo bạn muốn tạo. Điều này có thể là tên miền thực tế hoặc tên miền giả lập (chỉ trong môi trường phát triển hoặc kiểm tra).

– Tạo tệp cấu hình cho mỗi máy chủ ảo. Thông thường, bạn sẽ tạo một tệp cấu hình riêng cho mỗi máy chủ ảo trong thư mục /etc/nginx/conf.d/ hoặc /etc/nginx/sites-available/ trên Linux hoặc conf.d/ hoặc sites-available/ trong thư mục cài đặt Nginx trên Windows.

How to link directly to product variation in WooCommerce - Users Insights

Bước 2: Cấu hình Máy Chủ Ảo

– Mở tệp cấu hình chính của Nginx, thường là /etc/nginx/nginx.conf trên Linux hoặc nginx.conf trong thư mục cài đặt Nginx trên Windows.

– Tìm đến khối http và thêm chỉ dẫn sau vào cuối khối:

http {
# Các cấu hình khác...

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}

 

Chỉ dẫn include được sử dụng để bao gồm tất cả tệp cấu hình từ thư mục /etc/nginx/conf.d//etc/nginx/sites-enabled/. Điều này cho phép Nginx đọc và áp dụng cấu hình cho máy chủ ảo từ những tệp cấu hình này.

– Trong thư mục /etc/nginx/conf.d/ hoặc /etc/nginx/sites-available/, tạo tệp cấu hình cho mỗi máy chủ ảo. Ví dụ, tạo tệp example.com.conf với nội dung sau:

server {
listen 80;
server_name example.com;

root /path/to/website;
index index.html;

location / {
# Cấu hình cho máy chủ ảo
}
}

 

Trong ví dụ trên:

  • listen 80; xác định cổng mà máy chủ ảo lắng nghe.
  • server_name example.com; chỉ định tên miền của máy chủ ảo.
  • root /path/to/website; xác định thư mục gốc của máy chủ ảo.
  • index index.html; chỉ định tệp mặc định khi truy cập vào máy chủ ảo.
  • location / cho phép bạn cấu hình các tùy chọn khác cho máy chủ ảo (tuỳ chọn).

– Lưu tệp cấu hình và kiểm tra cú pháp của nó bằng lệnh: sudo nginx -t

Khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi: sudo systemctl restart nginx

nginx - Dave Lozier

Bước 3: Kiểm Tra Máy Chủ Ảo

– Mở trình duyệt web và nhập URL tương ứng với tên miền của máy chủ ảo. Ví dụ: http://example.com.

– Nếu bạn nhận được trang web từ máy chủ ảo mà bạn đã cấu hình, điều đó có nghĩa là máy chủ ảo đã được tạo và cấu hình thành công trong Nginx.

How to install LEMP on Debian 10? – AtulHost

Tạo và cấu hình các máy chủ ảo trong Nginx cho phép bạn chạy nhiều trang web độc lập trên cùng một máy chủ vật lý. Bằng cách tạo tệp cấu hình riêng cho mỗi máy chủ ảo và cấu hình tệp cấu hình chính của Nginx để bao gồm các tệp cấu hình này, bạn có thể xác định các tên miền và cài đặt riêng biệt cho từng máy chủ ảo. Sau khi cấu hình xong, hãy kiểm tra tính hoạt động của máy chủ ảo bằng cách truy cập vào tên miền tương ứng và xem trang web đã được phục vụ từ máy chủ ảo đó.