Cách tạo và sử dụng các phương thức (method) và tham số (parameter) trong Java

Trong lập trình Java, phương thức và tham số là hai khái niệm quan trọng để xây dựng và tổ chức mã nguồn. Phương thức giúp chia nhỏ chương trình thành các đoạn mã có chức năng riêng biệt, trong khi tham số cho phép truyền dữ liệu vào và truyền dữ liệu ra khỏi phương thức. Hiểu và sử dụng phương thức và tham số một cách chính xác sẽ giúp bạn viết code linh hoạt và dễ bảo trì trong ứng dụng Java của mình.

5 Tips to Secure Java Code from Attackers - SecPod Blog

Trong Java, bạn có thể tạo và sử dụng phương thức bằng cách tuân theo các bước sau:

1. Khai báo phương thức

Bạn khai báo phương thức bằng cách xác định tên phương thức, kiểu trả về (nếu có) và danh sách tham số (nếu có). Ví dụ:

public void printMessage(String message) {
System.out.println(message);
}

 

10 Java Code Challenges for Beginners

2. Định nghĩa phương thức

Bạn định nghĩa nội dung của phương thức bằng cách viết mã nguồn trong cặp dấu ngoặc nhọn {}. Ví dụ:

public void printMessage(String message) {
System.out.println(message);
}

 

Main Article: What is Java Programming?

3. Gọi phương thức

Bạn có thể gọi phương thức bằng cách sử dụng tên phương thức và truyền các đối số (nếu có). Ví dụ:

printMessage("Hello, world!");

 

Restrict Java or a process by the arguments - Vertex Cyber Security

4. Sử dụng tham số

Trong phương thức, bạn có thể sử dụng các tham số để nhận dữ liệu từ bên ngoài. Ví dụ:

public void printMessage(String message) {
System.out.println(message);
}

Trong ví dụ trên, message là tham số của phương thức printMessage.

Wallpaper ID: 613011 / 2K, programming java programming language syntax  highlighting minified knowledge coding code computer pixels computer screen  logic free download

5. Kiểu trả về

Nếu phương thức có giá trị trả về, bạn cần xác định kiểu dữ liệu của giá trị trả về trong khai báo phương thức và sử dụng lệnh return để trả về giá trị. Ví dụ:

public int calculateSum(int a, int b) {
return a + b;
}

 

Trong ví dụ trên, phương thức calculateSum trả về một giá trị kiểu int.

Golang vs. Java: Programming Languages Compared and How to Choose | Blog -  BairesDev

Qua đó, bạn có thể tạo và sử dụng các phương thức và tham số trong Java để tạo code dễ đọc, tái sử dụng và bảo trì.