Cú pháp cơ bản của Node.js như thế nào?

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript ở phía máy chủ, cho phép bạn viết mã JavaScript để xây dựng ứng dụng web và ứng dụng mạng. Dưới đây là một số khái niệm và cú pháp cơ bản của Node.js:

Cú pháp khai báo biến

Trong Node.js, chúng ta có thể khai báo biến bằng từ khóa “var”, “let” hoặc “const”. Ví dụ:

var name = "John";
let age = 25;
const PI = 3.14;

 

GitHub - elis/desckit: Custom Desktop Wallpaper Generator with NodeJS and  PhantomJS

Cú pháp khai báo và sử dụng hàm

Khai báo hàm trong Node.js có thể được thực hiện bằng từ khóa “function”. Ví dụ:

function sayHello() {
console.log("Hello, World!");
}

sayHello();

 

A Node.js Guide To Help You Stop Skipping Integration Tests | Toptal®

Cú pháp vòng lặp

Node.js hỗ trợ cú pháp vòng lặp như “for”, “while” và “do-while”. Ví dụ:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
console.log(i);
}

let j = 0;
while (j < 5) {
console.log(j);
j++;
}

let k = 0;
do {
console.log(k);
k++;
} while (k < 5);

 

How to Build a RESTful API in Node.js (with Express.js) | RapidAPI

Cú pháp điều kiện

Node.js hỗ trợ cú pháp điều kiện như “if-else” và “switch”. Ví dụ:

let x = 10;

if (x > 5) {
console.log("x is greater than 5");
} else {
console.log("x is less than or equal to 5");
}

let y = 2;

switch (y) {
case 1:
console.log("y is 1");
break;
case 2:
console.log("y is 2");
break;
default:
console.log("y is neither 1 nor 2");
}

 

What is Node.js? The JavaScript runtime explained | InfoWorld

Cú pháp xử lý lỗi

Trong Node.js, xử lý lỗi thường được thực hiện bằng cách sử dụng try-catch. Ví dụ:

try {
// Mã lệnh có thể gây lỗi
} catch (error) {
console.log("An error occurred: " + error.message);
}

 

javascript» 1080P, 2k, 4k HD wallpapers, backgrounds free download | Rare  Gallery

Cú pháp Import và Export module

Node.js hỗ trợ import và export module bằng cách sử dụng từ khóa “require” và “module.exports” hoặc “export”. Ví dụ:

// export module
module.exports = {
greeting: "Hello",
name: "John",
};

// import module
const myModule = require("./myModule");
console.log(myModule.greeting + ", " + myModule.name);

 

The definitive Node.js handbook. Note: you can get a PDF, ePub, or Mobi… |  by Flavio Copes | We've moved to freeCodeCamp.org/news | Medium

Trên đây là một số khái niệm và cú pháp cơ bản của Node.js. Với cú pháp này, bạn có thể bắt đầu viết mã JavaScript ở phía máy chủ và xây dựng các ứng dụng web và mạng phức tạp.