Kế thừa và Đa hình trong Java – Sự linh hoạt và mở rộng của lập trình hướng đối tượng

Kế thừa và đa hình là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Trong Java, kế thừa cho phép một lớp con kế thừa các thuộc tính và phương thức của một lớp cha, trong khi đa hình cho phép các đối tượng có thể có nhiều hình dạng và hành vi khác nhau dựa trên lớp cha chung. Chủ đề này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện kế thừa và đa hình trong Java để tận dụng sức mạnh của lập trình hướng đối tượng và xây dựng các ứng dụng linh hoạt và dễ mở rộng.

Kế thừa trong Java

Kế thừa là khả năng cho phép một lớp con kế thừa các thuộc tính và phương thức của một lớp cha. Lớp con được coi là lớp con của lớp cha, và nó có thể sử dụng toàn bộ các thuộc tính và phương thức của lớp cha. Chúng ta có thể sử dụng từ khóa “extends” để kế thừa một lớp khác trong Java.

Java Bài 2: Cài Đặt Các Công Cụ Phát Triển Cho Java - Yellow Code Books

Đa hình trong Java

Đa hình là khả năng cho phép một phương thức có cùng tên và cùng đối số nhưng được triển khai khác nhau trong các lớp khác nhau. Đa hình có thể giúp mã của chúng ta dễ dàng bảo trì và mở rộng. Trong Java, đa hình có thể được thực hiện bằng cách sử dụng kỹ thuật ghi đè (override) phương thức của lớp cha trong lớp con. Chúng ta cũng có thể sử dụng đa hình với phương thức xây dựng (constructor) và toán tử (operator).

What Do Java Developers Do?

Sự khác nhau giữa kế thừa và đa hình

Kế thừa và đa hình là hai khái niệm liên quan đến lập trình hướng đối tượng. Tuy nhiên, chúng có một số sự khác nhau. Kế thừa là khả năng kế thừa các thuộc tính và phương thức của một lớp cha, trong khi đa hình là khả năng triển khai cùng một phương thức trong các lớp con khác nhau. Kế thừa được thực hiện bằng từ khóa “extends”, trong khi đa hình được thực hiện bằng kỹ thuật ghi đè (override).

Java - Caching Inside Transactions with Spring - Miquido Blog

Ví dụ

Để minh họa cho việc sử dụng kế thừa và đa hình trong Java, chúng ta có thể tạo ra một ví dụ đơn giản về lớp động vật (Animal) và lớp con mèo (Cat) kế thừa từ lớp động vật. Chúng ta có thể triển khai phương thức “makeSound” trong lớp động vật và ghi đè nó trong lớp con mèo để tạo ra tiếng kêu của mèo. Điều này là một ví dụ cơ bản về cách sử dụng kế thừa và đa hình trong Java.

Software Development with Python and Java - Online Java Course- FutureLearn

Kế thừa và đa hình là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Sử dụng chúng, bạn có thể tạo ra các cấu trúc code linh hoạt, dễ bảo trì và mở rộng trong Java.