Làm thế nào để đọc và ghi dữ liệu từ và vào tệp tin trong Java

Trong lập trình Java, việc đọc và ghi dữ liệu từ và vào tệp tin là một chức năng quan trọng và thường xuyên được sử dụng. Điều này cho phép lưu trữ dữ liệu hoặc truyền dữ liệu giữa các ứng dụng. Tuy nhiên, để đạt được điều này, bạn cần hiểu cách làm việc với các lớp và gói trong Java được thiết kế để thực hiện chức năng này.

Đọc dữ liệu từ tệp tin

– Đọc tệp tin văn bản: Sử dụng luồng đầu vào (Input Stream) và bộ đệm đọc (BufferedReader) để đọc dữ liệu từ tệp tin văn bản.

– Đọc tệp tin nhị phân: Sử dụng luồng đầu vào (Input Stream) và đối tượng đọc (FileInputStream hoặc DataInputStream) để đọc dữ liệu từ tệp tin nhị phân.

Ví dụ đọc tệp tin trong Java:

try {
FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("input.txt");
BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(fileInputStream));
String line;
while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
System.out.println(line);
}
bufferedReader.close();
} catch (IOException e) {
System.out.println("Error: " + e.getMessage());
}

 

Restrict Java or a process by the arguments - Vertex Cyber Security

Ghi dữ liệu vào tệp tin

– Ghi vào tệp tin văn bản: Sử dụng luồng đầu ra (Output Stream) và bộ đệm ghi (BufferedWriter) để ghi dữ liệu vào tệp tin văn bản.

– Ghi vào tệp tin nhị phân: Sử dụng luồng đầu ra (Output Stream) và đối tượng ghi (FileOutputStream hoặc DataOutputStream) để ghi dữ liệu vào tệp tin nhị phân.

Ví dụ ghi tệp tin trong Java:

try {
FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream("output.txt");
PrintWriter printWriter = new PrintWriter(fileOutputStream);
printWriter.println("Hello, world!");
printWriter.close();
} catch (IOException e) {
System.out.println("Error: " + e.getMessage());
}

 

Trong các ví dụ trên, bạn cần cung cấp đường dẫn tới tệp tin cụ thể mà bạn muốn đọc hoặc ghi.

Main Article: What is Java Programming?

Xử lý ngoại lệ (Exception handling) khi đọc và ghi tệp tin

– Kiểm tra và xử lý các ngoại lệ có thể xảy ra khi đọc và ghi tệp tin, chẳng hạn như FileNotFoundException hoặc IOException.

– Sử dụng khối try-catch để bắt các ngoại lệ và xử lý chúng một cách phù hợp.

Best Practices for Writing Secure Java Code - Coralogix

Đóng tệp tin sau khi hoàn thành

Sau khi đọc hoặc ghi dữ liệu từ tệp tin, đảm bảo đóng tệp tin bằng cách sử dụng phương thức close() để giải phóng tài nguyên và đảm bảo tính toàn vẹn của tệp tin.

Java Code Basics: The Complete Java Programming Language Foundations – Shec-Labs – Latest Technology News

Bằng cách nắm vững cách đọc và ghi dữ liệu từ và vào tệp tin trong Java, bạn có thể tạo, xử lý và tương tác với các tệp tin trong các ứng dụng Java của mình một cách linh hoạt và hiệu quả.