Làm thế nào để xử lý yêu cầu HTTP và tạo API trong Node.js?

Trong phát triển ứng dụng web bằng Node.js, xử lý yêu cầu HTTP và tạo API là một phần quan trọng. Node.js cung cấp một số thư viện và khung công việc (framework) mạnh mẽ để thực hiện các tác vụ này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý yêu cầu HTTP và tạo API trong Node.js sử dụng Express.js, một trong những khung công việc phổ biến nhất cho Node.js.

Bước 1: Cài đặt Express.js

Trước tiên, hãy cài đặt Express.js bằng lệnh sau trong terminal:

npm install express

 

Streaming Time-Series Data Using Apache Kafka and MongoDB | MongoDB

Bước 2: Tạo file server.js

Tiếp theo, tạo một file server.js trong thư mục dự án của bạn và thêm mã sau:

const express = require('express');
const app = express();
const port = 3000;
// Xử lý yêu cầu GET tới /
app.get(‘/’, (req, res) => {
res.send(‘Xin chào từ API Node.js!’);
});

// Xử lý yêu cầu GET tới /users
app.get(‘/users’, (req, res) => {
const users = [
{ id: 1, name: ‘John Doe’ },
{ id: 2, name: ‘Jane Smith’ },
];
res.json(users);
});

// Lắng nghe cổng
app.listen(port, () => {
console.log(`Server đang lắng nghe tại http://localhost:${port}`);
});

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một ứng dụng Express và định nghĩa hai tuyến đường (routes): ‘/’ và ‘/users’. Tuyến đường ‘/’ trả về một thông báo chào mừng, trong khi tuyến đường ‘/users’ trả về một danh sách người dùng dưới dạng JSON.

Puppeteer in Node.js: Common Mistakes to Avoid | AppSignal Blog

Bước 3: Khởi chạy server

Cuối cùng, hãy chạy server bằng lệnh sau trong terminal:

node server.js

 

Sau đó, bạn có thể truy cập API của bạn bằng cách mở trình duyệt và điều hướng đến http://localhost:3000 để xem kết quả.

Bây giờ bạn đã tạo thành công một API đơn giản trong Node.js sử dụng Express.js. Bạn có thể mở rộng ứng dụng của mình bằng cách thêm các tuyến đường khác, xử lý yêu cầu POST, PUT, DELETE và thực hiện các tác vụ phức tạp hơn trong việc xử lý dữ liệu và tương tác với cơ sở dữ liệu.

Field-level encryption in MongoDB community server, using Node JS and Mongoose - smallcase

Express.js cung cấp cho bạn nhiều tính năng hữu ích để xử lý yêu cầu HTTP và xây dựng các API mạnh mẽ trong Node.js. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Express.js trong tài liệu chính thức và các nguồn học tập khác để khám phá sâu hơn về các tính năng và khả năng của nó.