Tạo một server web đơn giản bằng Node.js

Để tạo một server web đơn giản bằng Node.js, bạn có thể sử dụng module HTTP có sẵn trong Node.js. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

Sunrise Over Sea | HD Free Foto

Bước 1: Cài đặt Node.js

Đầu tiên, hãy cài đặt Node.js trên máy tính của bạn. Truy cập trang chủ Node.js (https://nodejs.org) và tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Tiếp theo, cài đặt Node.js bằng trình cài đặt được cung cấp.

Bước 2: Khởi tạo dự án

Tạo một thư mục mới cho dự án của bạn và mở terminal hoặc command prompt trong thư mục đó. Sau đó, chạy lệnh sau để khởi tạo dự án Node.js: npm init

Lệnh trên sẽ tạo ra một tệp package.json cho dự án của bạn và hướng dẫn bạn nhập các thông tin cần thiết.

Bước 3: Cài đặt module HTTP

Sử dụng lệnh sau để cài đặt module HTTP của Node.js: npm install http

Bước 4: Tạo server web

Trong thư mục dự án, tạo một tệp JavaScript mới (ví dụ: server.js) và thêm mã sau:

const http = require('http');

const hostname = ‘127.0.0.1’;
const port = 3000;

const server = http.createServer((req, res) => {
res.statusCode = 200;
res.setHeader(‘Content-Type’, ‘text/plain’);
res.end(‘Hello, world!’);
});

server.listen(port, hostname, () => {
console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});

 

Trong mã trên, chúng ta sử dụng module http để tạo một server. Server này lắng nghe trên địa chỉ IP ‘127.0.0.1’ và cổng 3000. Khi có yêu cầu đến server, chúng ta trả về mã trạng thái 200 và chuỗi ‘Hello, world!’.

Bước 5: Khởi chạy server

Trong terminal hoặc command prompt, chạy lệnh sau để khởi chạy server: node server.js

Sau đó, bạn có thể truy cập vào http://localhost:3000 trên trình duyệt của mình để xem kết quả.

Sea With Sunset Background HD Sunset Wallpapers | HD Wallpapers | ID #55624

Đây là một cách đơn giản để tạo một server web đơn giản bằng Node.js. Từ đây, bạn có thể mở rộng ứng dụng của mình và xử lý các yêu cầu và phản hồi phức tạp hơn.