Thực hiện các phép toán số học và logic trong Java

Trong lập trình Java, bạn có thể thực hiện các phép toán số học và logic để thực hiện các tính toán và kiểm tra điều kiện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện các phép toán số học và logic trong Java.

Benefits of using the Java programming language

Phép toán số học

Java cung cấp các phép toán số học cơ bản như cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) và chia lấy dư (%).

int a = 10;
int b = 5;

int sum = a + b; // Cộng
int difference = a - b; // Trừ
int product = a * b; // Nhân
int quotient = a / b; // Chia
int remainder = a % b; // Chia lấy dư

System.out.println("Sum: " + sum);
System.out.println("Difference: " + difference);
System.out.println("Product: " + product);
System.out.println("Quotient: " + quotient);
System.out.println("Remainder: " + remainder);

 

Phép toán logic

Java hỗ trợ các phép toán logic như AND (&&), OR (||) và NOT (!) để kiểm tra các điều kiện.

boolean x = true;
boolean y = false;

boolean result1 = x && y; // Phép AND
boolean result2 = x || y; // Phép OR
boolean result3 = !x; // Phép NOT

System.out.println("Result 1: " + result1);
System.out.println("Result 2: " + result2);
System.out.println("Result 3: " + result3);

 

Phép so sánh

Bạn cũng có thể sử dụng các phép toán so sánh để so sánh các giá trị. Kết quả của phép so sánh là một giá trị boolean (true hoặc false).

int a = 10;
int b = 5;

boolean isEqual = (a == b); // So sánh bằng
boolean isNotEqual = (a != b); // So sánh khác
boolean isGreater = (a > b); // So sánh lớn hơn
boolean isLess = (a < b); // So sánh nhỏ hơn
boolean isGreaterOrEqual = (a >= b); // So sánh lớn hơn hoặc bằng
boolean isLessOrEqual = (a <= b); // So sánh nhỏ hơn hoặc bằng

System.out.println("Is equal: " + isEqual);
System.out.println("Is not equal: " + isNotEqual);
System.out.println("Is greater: " + isGreater);
System.out.println("Is less: " + isLess);
System.out.println("Is greater or equal: " + isGreaterOrEqual);
System.out.println("Is less or equal: " + isLessOrEqual);

 

The top 11 Free IDE for Java Coding, Development & Programming

Trên đây là một số cách để thực hiện các phép toán số học và logic trong Java. Điều này giúp bạn thực hiện các tính toán và kiểm tra điều kiện trong các chương trình Java của mình.