Cách cài đặt và cấu hình môi trường Java

Để cài đặt và cấu hình môi trường Java, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1: Tải xuống JDK (Java Development Kit)

 • Truy cập trang web chính thức của Oracle JDK hoặc OpenJDK để tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.
 • Chọn phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành (Windows, macOS, hoặc Linux) và tải xuống file cài đặt.

Bước 2: Cài đặt JDK

 • Mở file cài đặt JDK đã tải xuống và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt JDK.
 • Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng đường dẫn cài đặt JDK trên hệ thống của bạn.

Bước 3: Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME (tùy chọn)

1. Trên hệ điều hành Windows:

 • Nhấn phím Windows + Pause/Break để mở cửa sổ System Properties.
 • Chọn “Advanced system settings” trong cột bên trái.
 • Trong cửa sổ “System Properties”, chọn tab “Advanced” và nhấn vào nút “Environment Variables”.
 • Trong phần “System variables”, nhấp vào nút “New” và thêm biến mới với tên “JAVA_HOME” và đường dẫn đến thư mục cài đặt JDK (ví dụ: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291).
 • Nhấp vào OK để lưu các thay đổi.

2. Trên hệ điều hành macOS và Linux:

  • Mở Terminal và nhập lệnh sau để mở tệp .bash_profile: nano ~/.bash_profile
  • Thêm dòng sau vào tệp .bash_profile, với đường dẫn đến thư mục cài đặt JDK: export JAVA_HOME=/path/to/jdk
  • Nhấn Ctrl + X, sau đó nhấn Y để lưu thay đổi và thoát.

Bước 4: Cài đặt và cấu hình biến môi trường PATH (tùy chọn)

Biến môi trường PATH cho phép hệ điều hành tìm thấy các công cụ và tiện ích Java khi bạn chạy chúng từ dòng lệnh.

1. Trên hệ điều hành Windows:

  • Nhấp chuột phải vào biểu tượng “Computer” hoặc “This PC” trên màn hình desktop và chọn “Properties”.
  • Chọn “Advanced system settings” trong cột bên trái.
  • Trong cửa sổ “System Properties”, chọn tab “Advanced” và nhấp vào nút “Environment Variables”.
  • Tìm biến “Path” trong phần “System variables” và nhấp vào nút “Edit”.
  • Thêm đường dẫn tới thư mục “bin” của JDK vào cuối giá trị “Path” (ví dụ: ;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291\bin).
  • Nhấp vào OK để lưu các thay đổi.

2. Trên hệ điều hành macOS và Linux:

  • Mở Terminal và nhập lệnh sau để mở tệp .bash_profile: nano ~/.bash_profile
  • Thêm dòng sau vào tệp .bash_profile: export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
  • Nhấn Ctrl + X, sau đó nhấn Y để lưu thay đổi và thoát.

Bước 5: Kiểm tra cài đặt

Mở Command Prompt (Windows) hoặc Terminal (macOS/Linux) và nhập lệnh sau để kiểm tra xem JDK đã được cài đặt thành công hay chưa: java -version

Nếu bạn nhìn thấy thông tin phiên bản Java và JDK, có nghĩa là JDK đã được cài đặt và cấu hình đúng.

How Java Works | HowStuffWorks

Đây là quá trình cài đặt và cấu hình môi trường Java. Khi hoàn tất, bạn đã sẵn sàng để phát triển và chạy các ứng dụng Java trên máy tính của mình.