Cách cấu hình Nginx để ghi log và theo dõi hoạt động của máy chủ

Để ghi log và theo dõi hoạt động của máy chủ Nginx, bạn có thể cấu hình Nginx để tạo và ghi các bản ghi log về các yêu cầu HTTP, lỗi và hoạt động của máy chủ. Dưới đây là một số bước để cấu hình Nginx để ghi log và theo dõi hoạt động:

11+] Sky Aesthetic Desktop Wallpapers - WallpaperSafari

Định nghĩa vị trí và định dạng log

Mở tệp cấu hình Nginx (thường là /etc/nginx/nginx.conf) và tìm đến phần http block.

Để định nghĩa vị trí và định dạng log, thêm các dòng sau vào phần http block:

http {
# ...
access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log;
}

 

Trong ví dụ trên, access.log là tên tệp log cho các yêu cầu HTTP và error.log là tên tệp log cho các thông báo lỗi.

Cấu hình cấp độ log

Bạn có thể cấu hình cấp độ log của Nginx bằng cách sử dụng các chỉ thị như error_log hoặc log_level.

Ví dụ, để chỉ định cấp độ log là error, thêm dòng sau vào phần http block:

http {
# ...
error_log /var/log/nginx/error.log error;
}

 

Cấu hình theo dõi hoạt động máy chủ

Ngoài việc ghi log, bạn có thể sử dụng các công cụ và phần mềm theo dõi hoạt động máy chủ Nginx như Nginx Amplify, Grafana, hoặc ELK Stack.

Các công cụ này cung cấp giao diện đồ họa để theo dõi các thông số, hiệu suất và lưu lượng của máy chủ Nginx.

Khởi động lại Nginx

Sau khi hoàn tất cấu hình, khởi động lại máy chủ Nginx để áp dụng các thay đổi.

Sau khi cấu hình xong, Nginx sẽ bắt đầu ghi log các hoạt động của máy chủ vào các tệp log đã được chỉ định. Bạn có thể kiểm tra các tệp log này để theo dõi các yêu cầu, lỗi và hoạt động của máy chủ Nginx.

Purple Sky Wallpapers on WallpaperDog

Lưu ý rằng, việc ghi log hoạt động của máy chủ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống. Vì vậy, hãy xem xét cấu hình log một cách hợp lý để đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động một cách hiệu quả.