Cách cấu hình Nginx để hỗ trợ các giao thức SSL/TLS và bảo mật truyền thông

Để cấu hình Nginx để hỗ trợ các giao thức SSL/TLS và bảo mật truyền thông, bạn cần thực hiện một số bước để cài đặt và cấu hình chứng chỉ SSL/TLS và cấu hình tệp cấu hình chính của Nginx. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình Nginx để hỗ trợ SSL/TLS và bảo mật truyền thông.

Bước 1: Chuẩn bị Chứng chỉ SSL/TLS

– Mua hoặc tạo chứng chỉ SSL/TLS từ một nhà cung cấp uy tín hoặc tự tạo chứng chỉ tự ký (self-signed certificate) để sử dụng cho môi trường phát triển hoặc kiểm tra.

– Đảm bảo rằng bạn có tệp chứng chỉ SSL/TLS (bao gồm tệp chứng chỉ và tệp khóa riêng tư) sẵn sàng để sử dụng trong quá trình cấu hình Nginx.

Courses | Fastskill

Bước 2: Cấu hình Nginx để hỗ trợ SSL/TLS

– Mở tệp cấu hình chính của Nginx, thường là /etc/nginx/nginx.conf trên Linux hoặc nginx.conf trong thư mục cài đặt Nginx trên Windows.

– Tìm và chỉnh sửa khối server mà bạn muốn áp dụng SSL/TLS. Thêm các chỉ dẫn sau vào khối server:

server {
listen 443 ssl;
server_name example.com;
ssl_certificate /path/to/certificate.crt;
ssl_certificate_key /path/to/private_key.key;

# Cấu hình các tùy chọn bảo mật khác (tuỳ chọn)
}

 

Trong đó:

  • listen 443 ssl; định nghĩa cổng 443 (cổng mặc định cho HTTPS) và cho biết rằng SSL/TLS sẽ được sử dụng cho kết nối này.
  • server_name example.com; xác định tên miền mà máy chủ Nginx xử lý.
  • ssl_certificate chỉ định đường dẫn đến tệp chứng chỉ SSL/TLS.
  • ssl_certificate_key chỉ định đường dẫn đến tệp khóa riêng tư của chứng chỉ SSL/TLS.

– Lưu tệp cấu hình và kiểm tra cú pháp của nó bằng lệnh: sudo nginx -t

– Khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi: sudo systemctl restart nginx

A Beginner's Guide To Install SSL Certificate with Nginx

Bước 3: Kiểm Tra Bảo Mật Truyền Thông

– Mở trình duyệt web và nhập URL https://example.com (sử dụng tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ Nginx).

– Nếu bạn nhận được trang web và kết nối được thiết lập thông qua HTTPS (biểu tượng khóa xanh hoặc biểu tượng an toàn), điều đó có nghĩa là Nginx đã được cấu hình chính xác và thành công trong việc hỗ trợ SSL/TLS và bảo mật truyền thông.

7bridges | The Golden Quarter & Covid-19

Cấu hình Nginx để hỗ trợ SSL/TLS và bảo mật truyền thông là một phần quan trọng để đảm bảo rằng truyền thông giữa máy chủ và người dùng là an toàn và bảo mật. Bằng cách cung cấp chứng chỉ SSL/TLS và cấu hình Nginx để sử dụng chúng, bạn có thể kích hoạt giao thức HTTPS và bảo mật truyền thông. Sau khi cấu hình xong, hãy kiểm tra tính bảo mật của trang web bằng cách truy cập vào địa chỉ HTTPS và xem xét biểu tượng bảo mật của trình duyệt.