Cách cấu hình Nginx để kiểm soát quyền truy cập (access control) và bảo mật

Cấu hình Nginx để kiểm soát quyền truy cập và bảo mật là một phần quan trọng trong việc bảo vệ ứng dụng web khỏi các mối đe dọa và xâm nhập. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình Nginx để thực hiện các biện pháp kiểm soát quyền truy cập và bảo mật.

Kiểm soát truy cập bằng địa chỉ IP

Một cách đơn giản để kiểm soát quyền truy cập là thông qua địa chỉ IP. Chúng ta có thể chỉ cho phép các địa chỉ IP cụ thể hoặc từ chối truy cập từ các địa chỉ IP cụ thể. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng module ngx_http_access_module của Nginx.

Ví dụ, để chỉ cho phép truy cập từ địa chỉ IP cụ thể, chúng ta có thể thêm cấu hình sau vào tệp cấu hình của Nginx:

http {
...
server {
...
location / {
allow 192.168.0.100;
deny all;
}
...
}
...
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng từ khóa allow để chỉ cho phép truy cập từ địa chỉ IP 192.168.0.100, sau đó sử dụng từ khóa deny all để từ chối truy cập từ tất cả các địa chỉ IP khác. Bằng cách này, chỉ có địa chỉ IP được chỉ định mới có thể truy cập vào tài nguyên được xác định.

WordPress on NGINX + HHVM with Heroku Buildpacks – xyu.io

Sử dụng SSL/TLS để bảo mật kết nối

Để bảo mật kết nối giữa máy khách và máy chủ, chúng ta có thể sử dụng SSL/TLS. SSL/TLS cung cấp mã hóa dữ liệu và xác thực, giúp ngăn chặn việc đánh cắp thông tin và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Để cấu hình SSL/TLS trên Nginx, chúng ta cần có chứng chỉ SSL/TLS hợp lệ và cấu hình Nginx để sử dụng chứng chỉ này.

Ví dụ, sau đây là một đoạn mã cấu hình Nginx cho SSL/TLS:

http {
...
server {
...
listen 443 ssl;
server_name example.com;

ssl_certificate /path/to/ssl_certificate.crt;
ssl_certificate_key /path/to/ssl_certificate.key;

...
}
...
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng từ khóa listen để lắng nghe trên cổng 443 (cổng mặc định cho HTTPS) và sử dụng từ khóa ssl để bật SSL/TLS. Chúng ta cũng cần chỉ định đường dẫn đến tệp chứng chỉ SSL/TLS (ssl_certificatessl_certificate_key). Bằng cách làm như vậy, Nginx sẽ sử dụng chứng chỉ SSL/TLS này để thiết lập kết nối bảo mật với máy khách.

Deploy Django, Gunicorn, NGINX, Postgresql using Docker

3. Sử dụng HTTP Basic Authentication

HTTP Basic Authentication là một cơ chế xác thực đơn giản sử dụng tên người dùng và mật khẩu. Để sử dụng HTTP Basic Authentication trên Nginx, chúng ta cần cấu hình tên người dùng và mật khẩu trong tệp cấu hình.

Ví dụ, sau đây là một đoạn mã cấu hình Nginx cho HTTP Basic Authentication:

http {
...
server {
...
location / {
auth_basic "Restricted Area";
auth_basic_user_file /path/to/.htpasswd;
...
}
...
}
...
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng từ khóa auth_basic để đặt thông báo xác thực (Restricted Area), và sử dụng từ khóa auth_basic_user_file để chỉ định đường dẫn đến tệp .htpasswd chứa tên người dùng và mật khẩu đã được mã hóa. Bằng cách làm như vậy, Nginx sẽ yêu cầu người dùng xác thực bằng cách cung cấp tên người dùng và mật khẩu trước khi truy cập vào tài nguyên được xác định.

Nginx là gì? Sự khác biệt cơ bản giữa NGINX và APACHE Server

Cấu hình Nginx để kiểm soát quyền truy cập và bảo mật là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ ứng dụng web khỏi các mối đe dọa và xâm nhập. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách cấu hình Nginx để kiểm soát truy cập bằng địa chỉ IP, sử dụng SSL/TLS để bảo mật kết nối và sử dụng HTTP Basic Authentication để xác thực người dùng. Bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật này, chúng ta có thể tăng cường bảo mật cho ứng dụng web của mình.