Cách cấu hình Nginx để sử dụng proxy cache và tăng tốc độ truy cập

Khi xây dựng một ứng dụng web, việc tối ưu tốc độ truy cập là một yếu tố quan trọng để cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng. Nginx, một máy chủ web phổ biến, cung cấp tính năng proxy cache giúp tăng tốc độ truy cập bằng cách lưu trữ bản sao của các tài nguyên trên máy chủ và phục vụ chúng trực tiếp từ bộ nhớ cache. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình Nginx để sử dụng proxy cache và tăng tốc độ truy cập.

Bước 1: Cài đặt Nginx

Đầu tiên, bạn cần cài đặt Nginx trên máy chủ của mình. Bạn có thể sử dụng quản lý gói của hệ điều hành hoặc tải xuống mã nguồn và biên dịch Nginx từ trang web chính thức.

Nginx server security - hardening Nginx configuration

Bước 2: Cấu hình Proxy Pass

Tiếp theo, bạn cần cấu hình Nginx để chuyển tiếp các yêu cầu đến máy chủ ứng dụng. Sử dụng chỉ thị “proxy_pass”, bạn có thể chỉ định URL của máy chủ ứng dụng và cổng để chuyển tiếp yêu cầu. Ví dụ:

location / {
proxy_pass http://localhost:8000;
}

 

NGINX] 꼭 알아야 할 configuration 기초 개념!

Bước 3: Cấu hình Proxy Cache

Để sử dụng proxy cache trong Nginx, bạn cần thêm các chỉ thị cấu hình cache. Dưới đây là một số chỉ thị quan trọng:

  • proxy_cache_path: Chỉ định đường dẫn lưu trữ cache trên máy chủ.
  • proxy_cache: Bật hoặc tắt chế độ cache.
  • proxy_cache_valid: Xác định thời gian hợp lệ của mục cache.
  • proxy_cache_key: Xác định khóa cache dựa trên yêu cầu.
  • proxy_cache_methods: Xác định phương thức HTTP được phép cache.

Ví dụ:

http {
# Cấu hình cache
proxy_cache_path /path/to/cache levels=1:2 keys_zone=my_cache:10m max_size=10g inactive=60m;

server {
...

location / {
# Kích hoạt cache
proxy_cache my_cache;
proxy_cache_valid 200 301 302 10m;
proxy_cache_key $scheme$host$request_uri;
proxy_cache_methods GET HEAD;

# Chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ ứng dụng
proxy_pass http://localhost:8000;
}
}
}

 

Nginx là gì? Sự khác biệt cơ bản giữa NGINX và APACHE Server

Bước 4: Kiểm tra và tinh chỉnh cấu hình

Sau khi cấu hình xong, bạn cần kiểm tra tính đúng đắn của cấu hình và tinh chỉnh theo nhu cầu của ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng công cụ như ApacheBench để kiểm tra hiệu suất trang web và tìm hiểu thêm về việc tinh chỉnh cấu hình cache.

Apache Server Wallpaper

Tóm lại, cấu hình Nginx để sử dụng proxy cache là một cách tăng tốc độ truy cập và cải thiện hiệu suất của ứng dụng web. Bằng cách lưu trữ bản sao của các tài nguyên trên máy chủ và phục vụ chúng từ bộ nhớ cache, proxy cache giúp giảm thời gian phản hồi và tải trang, cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.