Cách khởi động và dừng lại (start/stop) máy chủ Nginx

Máy chủ Nginx là một máy chủ web và proxy nguồn mở được sử dụng rộng rãi để xử lý các yêu cầu HTTP và cung cấp dịch vụ web hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách khởi động và dừng lại máy chủ Nginx trên các hệ điều hành phổ biến như Linux và Windows.

Khởi Động Máy Chủ Nginx

Linux

Trên hệ điều hành Linux (ví dụ: Ubuntu), máy chủ Nginx sẽ được tự động khởi động sau khi cài đặt. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn khởi động lại Nginx, bạn có thể sử dụng lệnh sau: sudo systemctl start nginx

Lệnh trên sẽ khởi động dịch vụ Nginx.

Windows

Trên hệ điều hành Windows, để khởi động máy chủ Nginx, bạn cần mở Command Prompt hoặc PowerShell với quyền quản trị và di chuyển đến thư mục cài đặt Nginx. Sau đó, sử dụng lệnh sau: nginx.exe

Lệnh trên sẽ khởi động máy chủ Nginx và bắt đầu phục vụ yêu cầu HTTP.

Laptop Wallpapers - Top Free Laptop Backgrounds - WallpaperAccess

Dừng Lại Máy Chủ Nginx

Linux

Để dừng máy chủ Nginx trên Linux, bạn có thể sử dụng lệnh sau: sudo systemctl stop nginx

Lệnh trên sẽ dừng lại dịch vụ Nginx và ngừng phục vụ yêu cầu HTTP.

Windows

Để dừng máy chủ Nginx trên Windows, bạn cần quay lại Command Prompt hoặc PowerShell với quyền quản trị và sử dụng lệnh sau: nginx.exe -s stop

Lệnh trên sẽ dừng lại máy chủ Nginx và ngừng phục vụ yêu cầu HTTP.

HD wallpaper: MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table,  turned off MacBook near smartphone and ceramic mug on rustic table |  Wallpaper Flare

Kiểm Tra Trạng Thái Máy Chủ Nginx

Linux

Để kiểm tra trạng thái của máy chủ Nginx trên Linux, bạn có thể sử dụng lệnh sau: sudo systemctl status nginx

Lệnh trên sẽ hiển thị trạng thái hiện tại của dịch vụ Nginx.

Windows

Trên hệ điều hành Windows, để kiểm tra trạng thái của máy chủ Nginx, bạn có thể sử dụng Task Manager hoặc PowerShell với quyền quản trị. Trong Task Manager, bạn có thể tìm máy chủ Nginx trong danh sách các quy trình đang chạy. Trong PowerShell, sử dụng lệnh sau: tasklist | findstr nginx.exe

Lệnh trên sẽ liệt kê các quy trình Nginx đang chạy nếu máy chủ đang hoạt động.

HD wallpaper: coffee, computer, cup, desk, keyboard, laptop, mobile phone |  Wallpaper Flare

Khởi động và dừng lại máy chủ Nginx là những thao tác cơ bản khi làm việc với Nginx. Trên Linux, chúng ta sử dụng lệnh systemctl để khởi động và dừng lại dịch vụ Nginx, trong khi trên Windows, chúng ta sử dụng lệnh nginx.exe với các tùy chọn tương ứng. Kiểm tra trạng thái của máy chủ Nginx cũng rất hữu ích để đảm bảo rằng nó đang hoạt động như mong đợi.