Cách làm việc với Express trong Node.js

Express là một framework phổ biến trong Node.js, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web và API một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với Express, bạn có thể xử lý yêu cầu HTTP, định tuyến (routing), tạo middleware và nhiều tính năng khác. Dưới đây là một số khía cạnh cơ bản về việc làm việc với Express:

Is This Photo a Door or a Beach?

Cài đặt Express

Trước khi bắt đầu làm việc với Express, bạn cần cài đặt nó thông qua npm (Node Package Manager).

Bạn có thể chạy lệnh sau trong terminal để cài đặt Express: npm install express

Tạo ứng dụng Express

Để tạo một ứng dụng Express, bạn cần khởi tạo một đối tượng Express bằng cách gọi hàm express(). Sau đó, bạn có thể sử dụng các phương thức của đối tượng ứng dụng để xử lý các yêu cầu và định tuyến.

const express = require('express');
const app = express();

 

Xử lý yêu cầu HTTP

Express cung cấp các phương thức để xử lý các yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE và nhiều phương thức khác. Ví dụ, để xử lý một yêu cầu GET, bạn có thể sử dụng phương thức get().

app.get('/', (req, res) => {
res.send('Hello World!');
});

 

Định tuyến (Routing)

Express cho phép bạn xác định các tuyến (routes) để xử lý các yêu cầu tới các địa chỉ URL cụ thể. Bằng cách sử dụng phương thức get(), post(), put(), delete() và các phương thức khác, bạn có thể xác định các hàm xử lý tương ứng cho từng tuyến.

app.get('/users', (req, res) => {
// Xử lý yêu cầu truy vấn danh sách người dùng
});

app.post('/users', (req, res) => {
// Xử lý yêu cầu tạo người dùng mới
});

app.put('/users/:id', (req, res) => {
// Xử lý yêu cầu cập nhật người dùng
});

app.delete('/users/:id', (req, res) => {
// Xử lý yêu cầu xóa người dùng
});

 

Middleware

Express cho phép bạn sử dụng middleware để thực hiện các tác vụ trung gian trước khi xử lý yêu cầu cuối cùng. Middleware có thể được sử dụng cho toàn bộ ứng dụng hoặc cho các tuyến cụ thể. Bạn có thể sử dụng các middleware có sẵn hoặc tự định nghĩa middleware của riêng bạn.

// Middleware sẽ được gọi trước khi xử lý các yêu cầu
app.use((req, res, next) => {
console.log('Middleware được gọi');
next();
});

// Middleware sẽ chỉ được áp dụng cho tuyến /users
app.use('/users', (req, res, next) => {
console.log('Middleware cho tuyến /users');
next();
});

 

HQ] Beach Landscape Pictures | Download Free Images on Unsplash

Đây chỉ là một số khái niệm và ví dụ cơ bản về việc làm việc với Express. Express còn rất nhiều tính năng và chức năng mạnh mẽ khác để giúp bạn xây dựng các ứng dụng Node.js linh hoạt và hiệu quả.