Cách làm việc với mảng (array) và danh sách (ArrayList) trong Java

Trong lập trình Java, mảng và danh sách là hai cấu trúc dữ liệu phổ biến được sử dụng để lưu trữ và quản lý tập hợp các phần tử. Mảng là một cấu trúc dữ liệu tĩnh có kích thước cố định, trong khi danh sách (ArrayList) là một cấu trúc dữ liệu linh hoạt có khả năng mở rộng. Hiểu cách làm việc với mảng và danh sách là rất quan trọng để thao tác và xử lý dữ liệu trong Java một cách hiệu quả.

Mảng (Array) trong Java

– Khai báo và khởi tạo mảng: Cú pháp để khai báo một mảng và khởi tạo giá trị ban đầu cho các phần tử.

– Truy cập và thay đổi giá trị trong mảng: Sử dụng chỉ số để truy cập và thay đổi giá trị của các phần tử trong mảng.

– Vòng lặp qua mảng: Sử dụng vòng lặp để duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng và thực hiện các thao tác xử lý.

How Java Works | HowStuffWorks

Danh sách (ArrayList) trong Java

– Khai báo và khởi tạo danh sách: Cú pháp để khai báo một danh sách và khởi tạo giá trị ban đầu cho các phần tử.

– Thao tác với danh sách: Thêm, xóa, sửa đổi và truy cập các phần tử trong danh sách.

– Vòng lặp qua danh sách: Sử dụng vòng lặp để duyệt qua danh sách và thực hiện các thao tác xử lý.

java.png

Sự khác biệt giữa mảng và danh sách

– Kích thước: Mảng có kích thước cố định, trong khi danh sách có khả năng mở rộng.

– Thao tác: Mảng cung cấp các phương thức cơ bản cho thao tác với phần tử, trong khi danh sách cung cấp các phương thức linh hoạt hơn như thêm, xóa, và sắp xếp.

– Hiệu suất: Mảng thường nhanh hơn trong việc truy cập các phần tử, trong khi danh sách tốt hơn trong việc thêm, xóa các phần tử.

macos - JAVA : Program Works in Terminal , But not in Visual Studio Code : Mac OS - Stack Overflow

Lựa chọn giữa mảng và danh sách

Tùy thuộc vào yêu cầu và tính chất của bài toán, chúng ta có thể lựa chọn sử dụng mảng hoặc danh sách một cách phù hợp.

Java To Python And Back, AI That Translates Programming Languages

Thông qua việc hiểu và sử dụng mảng và danh sách trong Java, bạn có thể thao tác và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời tận dụng sự linh hoạt và tính khả dụng của từng cấu trúc dữ liệu.