Cách làm việc với mảng (array) và danh sách (list) trong Java

Trong lập trình Java, mảng (array) và danh sách (list) là hai cấu trúc dữ liệu quan trọng để lưu trữ và làm việc với một tập hợp các phần tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với mảng và danh sách trong Java.

What Is Serverless Java, and Why Should It Be a Part of Your Company's Development Process? | Blog - BairesDev

Mảng (Array)

Mảng là một cấu trúc dữ liệu có kích thước cố định và lưu trữ các phần tử cùng kiểu dữ liệu.

– Để khai báo một mảng, sử dụng cú pháp: type[] arrayName = new type[length];

Ví dụ: int[] numbers = new int[5];

– Truy cập phần tử của mảng: arrayName[index]

Ví dụ: int firstNumber = numbers[0];

– Lặp qua các phần tử của mảng: sử dụng vòng lặp for hoặc for-each.

Ví dụ:

for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
System.out.println(numbers[i]);
}
for (int number : numbers) {
System.out.println(number);
}

 

Danh sách (List)

Danh sách là một cấu trúc dữ liệu linh hoạt và có thể thay đổi kích thước. Trong Java, chúng ta có thể sử dụng các lớp như ArrayList, LinkedList để làm việc với danh sách.

– Để sử dụng danh sách, trước hết cần import lớp tương ứng: import java.util.ArrayList; hoặc import java.util.LinkedList;

– Khởi tạo danh sách: ArrayList<type> listName = new ArrayList<>(); hoặc LinkedList<type> listName = new LinkedList<>();

– Thêm phần tử vào danh sách: listName.add(element);

Ví dụ: listName.add(10);

– Truy cập phần tử của danh sách: listName.get(index);

Ví dụ: int firstElement = listName.get(0);

– Lặp qua các phần tử của danh sách: sử dụng vòng lặp for hoặc for-each.

Ví dụ:

for (int i = 0; i < listName.size(); i++) {
System.out.println(listName.get(i));
}
for (int element : listName) {
System.out.println(element);
}

 

Các phương thức khác

Đối với mảng, chúng ta có thể sử dụng Arrays class để thực hiện các hoạt động như sắp xếp, tìm kiếm, sao chép, …

Đối với danh sách, các lớp như ArrayListLinkedList đã cung cấp các phương thức để thêm, xóa, sắp xếp, tìm kiếm,…

Java Development | Code, Deploy, Scale

Qua bài viết này, bạn đã được tìm hiểu cách làm việc với mảng và danh sách trong Java. Đây là những cấu trúc dữ liệu cơ bản và quan trọng trong lập trình, giúp bạn lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách linh hoạt.