Cách làm việc với mạng (networking) và giao thức TCP/IP trong Java

Để làm việc với mạng và giao thức TCP/IP trong Java, chúng ta có thể sử dụng các lớp và giao diện có sẵn trong thư viện Java như Socket, ServerSocket, InetAddress, và SocketException. Dưới đây là các bước cơ bản để làm việc với mạng và giao thức TCP/IP trong Java:

Tạo kết nối TCP/IP

Để thiết lập kết nối TCP/IP, chúng ta sử dụng lớp Socket. Ví dụ, để kết nối tới một máy chủ cụ thể trên một cổng nhất định, chúng ta sử dụng:

Socket socket = new Socket("hostname", port);

 

Free download Java Programming Wallpaper 64 images [1920x1080] for your  Desktop, Mobile & Tablet | Explore 47+ Java Wallpaper | Java Programming  Wallpaper,

Gửi và nhận dữ liệu

Sau khi thiết lập kết nối, chúng ta có thể gửi và nhận dữ liệu qua luồng vào/ra (input/output streams) của socket. Để gửi dữ liệu, chúng ta sử dụng phương thức OutputStream của socket:

OutputStream outputStream = socket.getOutputStream();
outputStream.write(data);

 

Để nhận dữ liệu, chúng ta sử dụng phương thức InputStream của socket:

InputStream inputStream = socket.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
int bytesRead = inputStream.read(buffer);

 

Java Wallpapers - Wallpaper Cave

Lắng nghe và chấp nhận kết nối

Để lắng nghe kết nối từ phía client, chúng ta sử dụng lớp ServerSocket. Ví dụ, để lắng nghe kết nối trên một cổng nhất định, chúng ta sử dụng:

ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(port);
Socket socket = serverSocket.accept();

 

Phương thức accept() sẽ chờ đến khi có một kết nối từ client được thiết lập.

Java Programming Wallpaper (64+ images)

Xử lý các ngoại lệ (exceptions)

Khi làm việc với mạng, các lỗi và ngoại lệ có thể xảy ra. Chúng ta cần xử lý các ngoại lệ bằng cách sử dụng câu lệnh try-catch hoặc truyền ngoại lệ tiếp lên cho phần gọi tiếp theo.

Đóng kết nối

Sau khi hoàn thành công việc, chúng ta nên đóng kết nối để giải phóng tài nguyên. Chúng ta có thể đóng socket, input stream, output stream, server socket bằng cách sử dụng phương thức close().

200+] Coding Wallpapers for FREE | Wallpapers.com

Trên đây là các bước cơ bản để làm việc với mạng và giao thức TCP/IP trong Java. Điều này cho phép bạn tạo các ứng dụng mạng phức tạp và truyền dữ liệu giữa các máy tính thông qua giao thức TCP/IP.