Cách sử dụng các package và import trong Java

Khi phát triển ứng dụng Java, chúng ta sử dụng các package và import để tổ chức mã nguồn và sử dụng các lớp và giao diện từ các thư viện và module khác. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng các package và import trong Java:

Package trong Java

Package (gói) là một cách để tổ chức và nhóm các lớp và giao diện liên quan với nhau. Cú pháp khai báo package là:

package com.example.mypackage;

 

Learn More: No JDK 9 For Windows XP - Azul Systems

Import lớp và giao diện

Để sử dụng một lớp hoặc giao diện từ một package khác, chúng ta cần sử dụng câu lệnh import. Cú pháp khai báo import là:

import com.example.otherpackage.OtherClass;
import com.example.otherpackage.OtherInterface;

 

Sau khi đã import lớp hoặc giao diện, chúng ta có thể sử dụng chúng trong mã nguồn. Ví dụ:

OtherClass otherObject = new OtherClass();
OtherInterface otherInterface = new OtherClass();

 

Java Flow - The Educated Barfly

Import toàn bộ lớp từ package

Đôi khi chúng ta cần import tất cả các lớp và giao diện từ một package. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng dấu sao (*) trong import. Ví dụ:

import com.example.otherpackage.*;

 

Lưu ý rằng việc import toàn bộ lớp có thể gây ra xung đột tên lớp nếu có các lớp trùng tên trong các package khác nhau.

Java Code Animation White Background Sea... | Stock Video | Pond5

Import các class tĩnh

Trong một lớp, chúng ta cũng có thể import các phần tử tĩnh (static) từ một lớp khác để sử dụng trực tiếp. Ví dụ:

import static com.example.otherpackage.OtherClass.staticMethod;
import static com.example.otherpackage.OtherClass.staticVariable;

 

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng các phần tử tĩnh như sau:

staticMethod();
int value = staticVariable;

 

OpenJDK proposals would bolster Java integrity, encryption | InfoWorld

Import trong trường hợp xung đột tên lớp

Trong trường hợp có xung đột tên lớp giữa các package, chúng ta có thể sử dụng từ khóa import có đầy đủ đường dẫn để chỉ rõ lớp cần sử dụng. Ví dụ:

com.example.package1.ClassName class1 = new com.example.package1.ClassName();
com.example.package2.ClassName class2 = new com.example.package2.ClassName();

 

Điều này giúp phân biệt rõ ràng giữa các lớp có tên trùng nhau và tránh xung đột.

Create an App That Uses LiveData and ViewModel in Java | by Evana Puig |  Better Programming

Trên đây là một số khái niệm và cách sử dụng các package và import trong Java. Việc sử dụng chính xác các package và import giúp chúng ta tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng và sử dụng các lớp và giao diện từ các thư viện và module khác một cách dễ dàng.