Cách tạo và sử dụng các hàm callback trong Node.js

Trong Node.js, hàm callback là một cơ chế quan trọng để xử lý các hoạt động bất đồng bộ và đảm bảo thứ tự thực hiện các tác vụ. Hàm callback là một hàm được truyền như đối số cho một hàm khác và sẽ được gọi lại sau khi công việc bất đồng bộ hoàn thành. Dưới đây là cách tạo và sử dụng các hàm callback trong Node.js:

Khai báo và sử dụng hàm callback

Hàm callback được khai báo như một tham số trong hàm chứa công việc bất đồng bộ.

Ví dụ:

function asyncTask(callback) {
// Các công việc bất đồng bộ ở đây
// Sau khi công việc hoàn thành, gọi lại hàm callback
callback();
}

// Gọi hàm asyncTask với một hàm callback
asyncTask(() => {
console.log('Công việc bất đồng bộ đã hoàn thành.');
});

 

How to Scrap Webpages using Using Node.js and Cheerio

Truyền dữ liệu qua hàm callback

Hàm callback có thể nhận tham số để truyền dữ liệu từ công việc bất đồng bộ.

Ví dụ:

function asyncTask(callback) {
// Các công việc bất đồng bộ ở đây
const data = 'Dữ liệu trả về từ công việc bất đồng bộ';
// Gọi lại hàm callback với dữ liệu như tham số
callback(data);
}

// Gọi hàm asyncTask với một hàm callback
asyncTask((data) => {
console.log('Dữ liệu đã nhận được:', data);
});

 

Redirect all requests from HTTP to HTTPS in Node.js and Express

Xử lý lỗi trong hàm callback

Hàm callback có thể nhận tham số lỗi để xử lý khi công việc bất đồng bộ gặp lỗi.

Ví dụ:

function asyncTask(callback) {
// Các công việc bất đồng bộ ở đây
const error = new Error('Đã xảy ra lỗi');
// Gọi lại hàm callback với tham số lỗi
callback(error);
}

// Gọi hàm asyncTask với một hàm callback
asyncTask((error) => {
if (error) {
console.error('Lỗi:', error);
return;
}
console.log('Công việc bất đồng bộ đã hoàn thành.');
});

 

This Week in Numbers: Node.js Infiltrates the Back End - The New Stack

Sử dụng hàm callback trong các module và thư viện

Các module và thư viện trong Node.js thường cung cấp các phương thức hỗ trợ hàm callback để xử lý các hoạt động bất đồng bộ.

Ví dụ: Sử dụng module fs để đọc file với hàm callback.

const fs = require('fs');

fs.readFile('path/to/file.txt', 'utf8', (err, data) => {
if (err) {
console.error(err);
return;
}
console.log('Nội dung file:', data);
});

 

How to build a sitemap xml in Node js using Express

Hàm callback là một phần quan trọng trong Node.js để xử lý các hoạt động bất đồng bộ. Bằng cách sử dụng hàm callback, bạn có thể đảm bảo thứ tự thực hiện các tác vụ và xử lý kết quả sau khi công việc hoàn thành hoặc xảy ra lỗi.