Cách tạo và sử dụng đối tượng (object) trong Java

Trong Java, đối tượng (object) là một thực thể cụ thể của một lớp (class) và chứa các thuộc tính (properties) và phương thức (methods) tương ứng. Đối tượng là trung tâm của hướng đối tượng trong Java và được sử dụng để biểu diễn và thao tác với dữ liệu.

Introduction to Java Programming Class | Online | General Assembly

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách tạo và sử dụng đối tượng trong Java:

Tạo lớp (class)

Đầu tiên, bạn cần tạo một lớp để định nghĩa các thuộc tính và phương thức cho đối tượng của bạn. Ví dụ:

public class MyClass {
// Khai báo thuộc tính
private int myProperty;

// Khai báo phương thức
public void myMethod() {
// Thực hiện các hoạt động
}
}

 

Tạo đối tượng

Sau khi đã tạo lớp, bạn có thể tạo một đối tượng từ lớp đó bằng cách sử dụng từ khóa new và hàm tạo của lớp. Ví dụ:

MyClass myObject = new MyClass();

 

Truy cập thuộc tính và gọi phương thức

Bạn có thể truy cập các thuộc tính của đối tượng bằng cách sử dụng toán tử chấm (.) và gán hoặc truy xuất giá trị. Ví dụ:

myObject.myProperty = 10; // Gán giá trị cho thuộc tính
int value = myObject.myProperty; // Truy xuất giá trị của thuộc tính

myObject.myMethod(); // Gọi phương thức

 

Sử dụng đối tượng trong các phương thức khác:

Đối tượng có thể được truyền như một tham số vào các phương thức khác. Ví dụ:

public void anotherMethod(MyClass obj) {
// Sử dụng đối tượng obj
}

 

Khởi tạo đối tượng với hàm tạo

Bạn có thể tạo nhiều hàm tạo khác nhau trong lớp để khởi tạo đối tượng với các giá trị khác nhau. Ví dụ:

public class MyClass {
private int myProperty;

// Hàm tạo không tham số
public MyClass() {
myProperty = 0;
}

// Hàm tạo có tham số
public MyClass(int value) {
myProperty = value;
}
}

MyClass obj1 = new MyClass(); // Sử dụng hàm tạo không tham số
MyClass obj2 = new MyClass(10); // Sử dụng hàm tạo có tham số

 

51 Java Programming Interview Questions (And Sample Answers) | Indeed.com

Trên đây là những khái niệm cơ bản về cách tạo và sử dụng đối tượng trong Java. Đối tượng là thành phần quan trọng của ngôn ngữ Java và cho phép bạn tạo ra các ứng dụng phức tạp và linh hoạt.