Cách tạo và sử dụng giao diện (interface) trong Java

Giao diện (interface) là một thành phần quan trọng trong lập trình hướng đối tượng trong Java. Nó cho phép bạn định nghĩa một tập hợp các phương thức mà các lớp khác có thể triển khai. Dưới đây là một hướng dẫn về cách tạo và sử dụng giao diện trong Java:

Khai báo giao diện

Để khai báo một giao diện, sử dụng từ khóa interface sau đó chỉ định tên giao diện. Ví dụ:

public interface MyInterface {
// Định nghĩa các phương thức
}

 

Art | Heroku

Định nghĩa phương thức

Trong giao diện, bạn chỉ định các phương thức mà các lớp triển khai giao diện này cần phải thực hiện. Ví dụ:

public interface MyInterface {
void method1();
int method2(String parameter);
}

 

Triển khai giao diện

Một lớp có thể triển khai một hoặc nhiều giao diện bằng cách sử dụng từ khóa implements. Ví dụ:

public class MyClass implements MyInterface {
// Triển khai các phương thức từ giao diện
public void method1() {
// Thực hiện công việc của method1
}

public int method2(String parameter) {
// Thực hiện công việc của method2 và trả về kết quả
return 0;
}
}

 

Big Data Wallpapers - Top Free Big Data Backgrounds - WallpaperAccess

Sử dụng giao diện

Sau khi đã triển khai giao diện, bạn có thể tạo đối tượng của lớp triển khai và sử dụng các phương thức đã được định nghĩa trong giao diện. Ví dụ:

MyInterface myObject = new MyClass();
myObject.method1();
int result = myObject.method2("parameter");

 

Kế thừa giao diện

Một giao diện có thể kế thừa từ một hoặc nhiều giao diện khác bằng cách sử dụng từ khóa extends. Ví dụ:

public interface MyInterface2 extends MyInterface {
void method3();
}

 

Lớp triển khai giao diện kế thừa cả giao diện cha và giao diện con, và phải triển khai tất cả các phương thức từ cả hai giao diện.

Engineering Desktop Wallpaper (71+ images)

Giao diện cho phép bạn tách biệt khái niệm của một lớp và các phương thức mà lớp đó có thể thực hiện. Nó cung cấp một cách để định nghĩa các hợp đồng (contracts) và đảm bảo rằng các lớp triển khai tuân thủ các hợp đồng đó. Bên cạnh đó, giao diện cũng giúp tăng tính linh hoạt và tái sử dụng của mã nguồn.