Cách tạo và sử dụng luồng (thread) trong Java

Trong lập trình Java, luồng (thread) là một khái niệm quan trọng cho phép chúng ta thực hiện nhiều công việc đồng thời trong một ứng dụng. Luồng giúp chia nhỏ quá trình xử lý thành các đơn vị nhỏ hơn, giúp tăng hiệu suất và sự đáp ứng của ứng dụng. Hiểu cách tạo và sử dụng luồng trong Java là cần thiết để xử lý đa luồng một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Tạo luồng

– Sử dụng lớp Thread: Tạo một lớp con kế thừa từ lớp Thread và ghi đè phương thức run() để thực hiện công việc cần chạy trên luồng.

– Sử dụng giao diện Runnable: Tạo một lớp thực thi giao diện Runnable và ghi đè phương thức run(), sau đó tạo một đối tượng Thread và chuyển đối tượng Runnable vào để thực thi.

Best Practices for Optimizing the Performance of React Apps - Shaping  better decision making worldwide - Dialectica

Khởi động và chạy luồng

– Gọi phương thức start(): Gọi phương thức start() để khởi động luồng và bắt đầu thực hiện công việc trong phương thức run().

– Luồng trong trạng thái chạy: Khi được khởi động, luồng chạy độc lập với luồng gọi nó và thực hiện công việc trong phương thức run().

Code in jar dependency is packed as java code and can not be used as normal  Scala dependency : r/scala

Đồng bộ hóa luồng

– Sử dụng từ khóa synchronized: Đồng bộ hóa các phần của mã để tránh xung đột và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi nhiều luồng truy cập vào cùng một tài nguyên.

– Sử dụng phương thức wait() và notify(): Đồng bộ hóa luồng sử dụng các phương thức wait() và notify() để đợi và thông báo cho các luồng khác về trạng thái thay đổi của tài nguyên.

Java Code Geeks (@javacodegeeks) / Twitter

Quản lý luồng

– Giám sát trạng thái luồng: Sử dụng các phương thức như isAlive() và getState() để kiểm tra trạng thái của luồng, xem luồng đang chạy, đã kết thúc hay đang chờ đợi.

– Điều khiển luồng: Sử dụng phương thức sleep() để tạm dừng luồng trong một khoảng thời gian nhất định và phương thức join() để chờ cho đến khi luồng kết thúc.

Association in Java Definition and Examples

Xử lý ngoại lệ (Exception handling) trong luồng

– Kiểm tra và xử lý ngoại lệ có thể xảy ra trong luồng, chẳng hạn như InterruptedException hoặc IllegalThreadStateException.

– Sử dụng khối try-catch để bắt và xử lý ngoại lệ một cách chính xác.

Write Fat-free Java Code with Project Lombok | Toptal®

Bằng cách nắm vững cách tạo và sử dụng luồng trong Java, bạn có thể tận dụng sức mạnh của đa luồng và xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả.