Cách thực hiện phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) trong Node.js

Trong Node.js, bạn có thể thực hiện các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE để gửi yêu cầu đến các máy chủ và xử lý phản hồi. Dưới đây là cách thực hiện các phương thức HTTP trong Node.js:

Sử dụng module http

Đầu tiên, bạn cần import module http bằng cách sử dụng cú pháp sau:

const http = require('http');

 

Using Nodejs with MongoDB - DEV Community

Gửi yêu cầu GET

Để gửi yêu cầu GET, bạn có thể sử dụng phương thức http.get() như sau:

http.get('http://api.example.com/data', (response) => {
let data = '';
response.on('data', (chunk) => {
data += chunk;
});
response.on('end', () => {
console.log('Dữ liệu nhận được:', data);
});
}).on('error', (error) => {
console.error('Lỗi:', error);
});

 

Hitabarity 3D - Freelance 3D Designer — Porcelanosa - 3D Ident

Gửi yêu cầu POST

Để gửi yêu cầu POST, bạn cần tạo một yêu cầu HTTP và ghi dữ liệu vào body của yêu cầu. Sau đó, bạn có thể sử dụng phương thức http.request() như sau:

const data = JSON.stringify({
name: 'John',
age: 30,
});
const options = {
hostname: ‘api.example.com’,
port: 80,
path: ‘/data’,
method: ‘POST’,
headers: {
‘Content-Type’: ‘application/json’,
‘Content-Length’: data.length,
},
};

const request = http.request(options, (response) => {
let data = ;
response.on(‘data’, (chunk) => {
data += chunk;
});
response.on(‘end’, () => {
console.log(‘Dữ liệu nhận được:’, data);
});
});

request.on(‘error’, (error) => {
console.error(‘Lỗi:’, error);
});

request.write(data);
request.end();

 

cezerin - Open Collective

Gửi yêu cầu PUT và DELETE

Gửi yêu cầu PUT và DELETE cũng tương tự như gửi yêu cầu POST. Bạn cần chỉ định phương thức tương ứng (PUT hoặc DELETE) và cung cấp dữ liệu (nếu cần) trong body của yêu cầu.

Lưu ý rằng các ví dụ trên sử dụng giao thức HTTP chuẩn, và bạn có thể thay đổi URL, phương thức, định dạng dữ liệu và các thông số khác tùy theo yêu cầu của ứng dụng của mình.

How to Handle Routing in Angular Single Page Applications (SPAs) with JavaScript and Node.js

Thông qua việc sử dụng module http trong Node.js, bạn có thể thực hiện các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE để gửi yêu cầu và nhận phản hồi từ các máy chủ. Điều này cho phép bạn tương tác với các API và thực hiện các hoạt động liên quan đến mạng trong ứng dụng Node.js của mình.