Cách xử lý và gửi yêu cầu AJAX trong Node.js

Trong Node.js, bạn có thể xử lý và gửi yêu cầu AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) sử dụng các thư viện và module có sẵn. Dưới đây là các bước để xử lý và gửi yêu cầu AJAX trong Node.js:

Cài đặt thư viện axios

Đầu tiên, bạn cần cài đặt thư viện axios, một thư viện HTTP client phổ biến, để gửi yêu cầu AJAX trong Node.js. Bạn có thể cài đặt axios bằng cách chạy lệnh sau trong dòng lệnh:

npm install axios

 

Node Js Wallpapers - Top Free Node Js Backgrounds - WallpaperAccess

Xử lý yêu cầu AJAX trong mã Node.js

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng thư viện axios để xử lý yêu cầu AJAX trong mã Node.js. Bạn có thể thực hiện các yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE, vv. Dưới đây là một ví dụ về việc gửi yêu cầu GET AJAX bằng axios:

const axios = require('axios');

// Gửi yêu cầu AJAX GET
axios.get('https://api.example.com/data')
.then(response => {
// Xử lý dữ liệu nhận được từ yêu cầu
console.log(response.data);
})
.catch(error => {
// Xử lý lỗi nếu có
console.error(error);
});

 

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng phương thức axios.get() để gửi một yêu cầu GET đến URL “https://api.example.com/data“. Sau đó, chúng ta xử lý dữ liệu nhận được từ yêu cầu thành công trong .then() và xử lý lỗi nếu có trong .catch().

Node.js Wallpapers - Wallpaper Cave

Gửi dữ liệu và xử lý yêu cầu AJAX khác

Bạn cũng có thể gửi yêu cầu AJAX khác như POST, PUT, DELETE bằng cách sử dụng các phương thức tương ứng của axios (axios.post(), axios.put(), axios.delete()). Bạn cũng có thể gửi dữ liệu trong yêu cầu POST hoặc PUT bằng cách truyền nó như một tham số vào phương thức gửi yêu cầu. Ví dụ:

const axios = require('axios');

// Gửi yêu cầu AJAX POST
axios.post('https://api.example.com/data', { name: 'John', age: 25 })
.then(response => {
// Xử lý dữ liệu nhận được từ yêu cầu
console.log(response.data);
})
.catch(error => {
// Xử lý lỗi nếu có
console.error(error);
});

 

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng phương thức axios.post() để gửi một yêu cầu POST đến URL “https://api.example.com/data” và gửi dữ liệu là một đối tượng { name: 'John', age: 25 }. Chúng ta có thể truyền các thông số khác như tiêu đề yêu cầu, tham số truy vấn, vv. thông qua các tham số khác của phương thức gửi yêu cầu.

20 Node.js modules you need to know | Creative Bloq

Đây là một cách cơ bản để xử lý và gửi yêu cầu AJAX trong Node.js bằng axios. Bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng nó theo nhu cầu của dự án.