Cách xử lý và tạo ngoại lệ (custom exception) trong Java

Trong lập trình Java, xử lý ngoại lệ (exception handling) là một phần quan trọng để đảm bảo tính tin cậy và xử lý các tình huống ngoại lệ trong ứng dụng. Java cung cấp ngoại lệ mặc định như NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException, và IOException. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần tạo ra các ngoại lệ tùy chỉnh (custom exception) để xử lý các tình huống đặc biệt hoặc định nghĩa các lỗi riêng.

Hiểu về ngoại lệ trong Java

Ngoại lệ là một sự cố xảy ra trong quá trình thực thi chương trình, khi một điều bất thường xảy ra. Java cung cấp cơ chế xử lý ngoại lệ để nắm bắt và xử lý các ngoại lệ trong ứng dụng.

How to Learn Java Programming Effectively and Easily - HACKTRIX

Xử lý ngoại lệ mặc định

Sử dụng khối try-catch-finally để bao quanh các đoạn mã có thể gây ra ngoại lệ. Trong khối catch, xử lý ngoại lệ bằng cách cung cấp các hành động phù hợp, như in ra thông báo lỗi hoặc thực hiện xử lý phù hợp. Khối finally được sử dụng để đảm bảo rằng một đoạn mã cụ thể sẽ được thực thi dù ngoại lệ có xảy ra hay không.

Xử lý ngoại lệ tùy chỉnh

Sử dụng cấu trúc try-catch-finally tương tự như xử lý ngoại lệ mặc định. Trong khối catch, xử lý ngoại lệ tùy chỉnh bằng cách sử dụng thông tin từ ngoại lệ để đưa ra các hành động phù hợp. Có thể sử dụng nhiều khối catch để xử lý các loại ngoại lệ khác nhau.

Top 5 Java coding standards and best practices in 2022

Bằng cách hiểu và sử dụng cách xử lý và tạo ngoại lệ tùy chỉnh trong Java, bạn có thể tạo ra các xử lý ngoại lệ linh hoạt và đặc biệt cho ứng dụng của mình, từ đó tăng tính tin cậy và khả năng kiểm soát của chương trình.