Cách xử lý và truyền thông tin qua các biểu mẫu (form) trong Node.js

Trong Node.js, bạn có thể xử lý và truyền thông tin qua biểu mẫu (form) sử dụng các module và thư viện có sẵn. Dưới đây là các bước để xử lý và truyền thông tin qua biểu mẫu trong Node.js:

Tạo biểu mẫu HTML

Đầu tiên, bạn cần tạo một biểu mẫu HTML trên trang web của mình. Biểu mẫu này sẽ chứa các trường (input fields) và các trường submit (nút gửi). Ví dụ:

<form action="/process-form" method="POST">
<input type="text" name="username" placeholder="Username">
<input type="password" name="password" placeholder="Password">
<button type="submit">Submit</button>
</form>

 

Node.js Wallpaper by CocotheMoonCat on DeviantArt

Xử lý yêu cầu biểu mẫu trong Node.js

Tiếp theo, bạn cần xử lý yêu cầu biểu mẫu trong mã Node.js. Bạn cần sử dụng một framework web như Express để xử lý yêu cầu HTTP. Ví dụ:

const express = require('express');
const app = express();
// Xử lý yêu cầu biểu mẫu
app.post(‘/process-form’, (req, res) => {
const username = req.body.username;
const password = req.body.password;

// Xử lý dữ liệu và thực hiện các hoạt động cần thiết
// …

// Trả về kết quả hoặc chuyển hướng đến trang khác
res.send(‘Form submitted successfully’);
});

// Khởi chạy server
app.listen(3000, () => {
console.log(‘Server started on port 3000’);
});

 

Trong ví dụ trên, chúng ta xử lý yêu cầu POST tới đường dẫn “/process-form”. Chúng ta trích xuất dữ liệu từ yêu cầu sử dụng req.body (cần sử dụng một middleware như body-parser để parse dữ liệu POST). Sau đó, bạn có thể xử lý dữ liệu và thực hiện các hoạt động cần thiết, ví dụ như lưu vào cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, và trả về kết quả hoặc chuyển hướng đến trang khác.

Monitor the Health of Your Node.js Application | AppSignal Blog

Gửi và nhận dữ liệu từ biểu mẫu

Khi người dùng nhập thông tin vào biểu mẫu và nhấp vào nút gửi, dữ liệu sẽ được gửi đến đường dẫn action đã chỉ định trong thẻ <form>. Trong ví dụ trên, nó sẽ gửi dữ liệu tới “/process-form” bằng phương thức POST.

Node.js sẽ xử lý yêu cầu này và thực hiện các hoạt động bạn đã định nghĩa trong xử lý yêu cầu biểu mẫu.

Fullstack, development, nodejs, programmer, technology, HD phone wallpaper | Peakpx

Đó là quy trình cơ bản để xử lý và truyền thông tin qua biểu mẫu trong Node.js. Bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng nó theo nhu cầu của dự án.