Cấu hình Nginx để phục vụ các tệp tĩnh như HTML, CSS và JavaScript

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách cấu hình máy chủ Nginx để phục vụ các tệp tĩnh như HTML, CSS và JavaScript. Bạn sẽ được hướng dẫn từ việc cấu hình cơ bản đến cách tối ưu hóa việc phục vụ tệp tĩnh, giúp ứng dụng web của bạn hoạt động nhanh hơn và tăng trải nghiệm người dùng.

Giới thiệu về phục vụ tệp tĩnh trong Nginx

Đây là các bảng định kiểu CSS, tệp JavaScript, phông chữ và hình ảnh của bạn. Vì không liên quan đến quá trình xử lý, các tệp này rất tiết kiệm năng lượng vì chúng có thể được phục vụ như hiện tại.

How to Disable Nginx Logs on Your Server? - WPOven

Cấu hình cơ bản để phục vụ tệp tĩnh

– Định cấu hình các khối server và location trong tệp cấu hình của Nginx.

– Cấu hình tham số root và index để chỉ định thư mục gốc và tệp mặc định được phục vụ.

GitHub - LinkedInLearning/learning-nginx-2492317: This is a repo for the LinkedIn Learning course Learning NGINX

Cấu hình tối ưu hóa và bộ nhớ đệm (caching) tệp tĩnh

– Sử dụng header Cache-Control và Expires để đánh dấu tệp tĩnh có thời hạn sử dụng bộ nhớ đệm.

– Cấu hình bộ nhớ đệm để lưu trữ tệp tĩnh và giảm tải cho máy chủ.

How To Install and Configure Laravel with Nginx on Ubuntu 20.04 (LEMP) | DigitalOcean

Tối ưu hóa phục vụ tệp tĩnh

– Nén tệp tĩnh bằng gzip để giảm kích thước và tăng tốc độ tải trang.

– Sử dụng HTTP/2 để tăng cường hiệu suất phục vụ tệp tĩnh.

Secure Nginx with Let's Encrypt on CentOS 7

Kiểm tra và kiểm soát cấu hình

– Kiểm tra cấu hình Nginx để đảm bảo rằng các tệp tĩnh được phục vụ chính xác.

– Kiểm soát quyền truy cập đến các tệp tĩnh và áp dụng các biện pháp bảo mật.

How to build and run a Node.js application using Nginx, Docker and Redis | The Home of Redis Developers

Bằng cách thực hiện các bước hướng dẫn trong bài viết này, bạn sẽ có thể cấu hình Nginx để phục vụ các tệp tĩnh như HTML, CSS và JavaScript một cách hiệu quả và tối ưu. Điều này giúp tăng cường hiệu suất và đáp ứng của ứng dụng web của bạn, cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng.