Cấu hình Nginx xử lý các yêu cầu HTTP và chuyển tiếp yêu cầu tới máy chủ ứng dụng

Để cấu hình Nginx để xử lý các yêu cầu HTTP và chuyển tiếp (forward) yêu cầu tới máy chủ ứng dụng, bạn có thể sử dụng tệp cấu hình chính của Nginx để định nghĩa các proxy pass và các tùy chọn khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình Nginx để chuyển tiếp yêu cầu HTTP tới máy chủ ứng dụng thông qua ví dụ cụ thể.

Bước 1: Cài Đặt và Cấu Hình Nginx

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt và cấu hình Nginx trên máy chủ của mình. Bạn có thể tham khảo các bài viết trước để biết cách cài đặt và cấu hình Nginx trên hệ điều hành của bạn.

nginx | Noise

Bước 2: Cấu Hình Nginx Để Chuyển Tiếp Yêu Cầu

– Mở tệp cấu hình chính của Nginx, thường là /etc/nginx/nginx.conf trên Linux hoặc nginx.conf trong thư mục cài đặt Nginx trên Windows.

– Thêm một khối server mới vào tệp cấu hình. Điều này sẽ định nghĩa cách xử lý yêu cầu cho một máy chủ ảo (virtual host) cụ thể. Ví dụ:

server {
listen 80;
server_name example.com;

location / {
proxy_pass http://localhost:8000;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
}
}

 

Trong ví dụ trên:

  • listen 80; định nghĩa cổng mà máy chủ Nginx lắng nghe.
  • server_name example.com; xác định tên miền mà máy chủ Nginx xử lý.
  • location / xác định địa chỉ URL mà Nginx sẽ xử lý.
  • proxy_pass http://localhost:8000; chuyển tiếp yêu cầu tới máy chủ ứng dụng chạy trên localhost:8000.
  • proxy_set_header được sử dụng để thiết lập các tiêu đề HTTP cho yêu cầu được chuyển tiếp.

– Lưu tệp cấu hình và kiểm tra cú pháp của nó bằng lệnh: sudo nginx -t

– Khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi: sudo systemctl restart nginx

Free download Play Store Google Play Gallery Photos [1920x1080] for your  Desktop, Mobile & Tablet | Explore 45+ Where Are Wallpaper Images Stored |  Where Are Ubuntu Wallpapers Stored, Where Are Windows

Bước 3: Kiểm Tra Chuyển Tiếp Yêu Cầu

Bây giờ bạn đã cấu hình Nginx để chuyển tiếp yêu cầu tới máy chủ ứng dụng, bạn có thể kiểm tra chức năng này bằng cách gửi yêu cầu HTTP tới máy chủ Nginx và kiểm tra xem nó đã chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ ứng dụng thành công hay không.

– Mở trình duyệt web và nhập URL http://example.com (sử dụng tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ Nginx).

– Nếu bạn nhận được trang web hoặc phản hồi từ máy chủ ứng dụng mà bạn đang chuyển tiếp yêu cầu, điều đó có nghĩa là Nginx đã được cấu hình chính xác và thành công trong việc chuyển tiếp yêu cầu.

How to Install WordPress Using Nginx on Ubuntu 22.04

Cấu hình Nginx để chuyển tiếp yêu cầu HTTP tới máy chủ ứng dụng là một phần quan trọng của việc triển khai ứng dụng web. Bằng cách sử dụng tệp cấu hình chính của Nginx, bạn có thể định nghĩa các proxy pass và các tùy chọn khác để xử lý và chuyển tiếp yêu cầu tới máy chủ ứng dụng. Sau khi cấu hình xong, bạn có thể kiểm tra chức năng chuyển tiếp bằng cách gửi yêu cầu HTTP tới máy chủ Nginx và kiểm tra xem nó đã chuyển tiếp yêu cầu thành công hay không.