Cú pháp cấu hình cơ bản của Nginx như thế nào?

Nginx là một máy chủ web và proxy nguồn mở phổ biến được sử dụng để xử lý các yêu cầu HTTP và cung cấp dịch vụ web hiệu quả. Để cấu hình Nginx, chúng ta cần làm việc với các tệp tin cấu hình được viết bằng ngôn ngữ cấu hình của Nginx. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp cấu hình cơ bản của Nginx.

Cấu Trúc Cơ Bản của Tệp Cấu Hình Nginx

Một tệp cấu hình Nginx thông thường có đuôi .conf và chứa các khối cấu hình. Mỗi khối cấu hình đại diện cho một thành phần của máy chủ Nginx, chẳng hạn như một ứng dụng web cụ thể hoặc một cấu hình proxy.

How to Setup Nginx Reverse Proxy From Scratch

Cấu trúc cơ bản của tệp cấu hình Nginx gồm:

Cấu hình Global: Đây là phần đầu tiên của tệp cấu hình và chứa các cài đặt toàn cục áp dụng cho toàn bộ máy chủ Nginx. Điều này bao gồm các thiết lập như cổng lắng nghe (listen), số lượng kết nối đồng thời (worker_connections), v.v.

Khối Cấu Hình Server: Mỗi khối cấu hình server đại diện cho một ứng dụng web cụ thể hoặc một trang web được xử lý bởi máy chủ Nginx. Trong mỗi khối cấu hình server, chúng ta xác định các cài đặt như tên miền (server_name), thư mục gốc (root), các quy tắc rewrite, v.v.

Khối Cấu Hình Location: Mỗi khối cấu hình location xác định cách Nginx xử lý các yêu cầu được gửi đến các URL cụ thể. Các khối cấu hình location cho phép chúng ta xác định các cài đặt như tệp tin index (index), proxy pass, các quy tắc rewrite, v.v.

Cú Pháp Cấu Hình Cơ Bản

Cú pháp cấu hình Nginx tuân thủ các quy tắc sau:

  • Mỗi câu lệnh được viết trên một dòng riêng biệt.
  • Mỗi câu lệnh được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).
  • Dòng bắt đầu bằng dấu cách (tab) xác định phạm vi của một khối cấu hình con.
  • Các khối cấu hình con được đặt trong dấu ngoặc nhọn ({}) và được thụt lề so với khối cấu hình cha.

Sending the Referrer Policy Header with NGINX - Collin M. Barrett

Dưới đây là một ví dụ cấu hình Nginx đơn giản:

worker_processes 1;

events {
worker_connections 1024;
}

http {
server {
listen 80;
server_name example.com;

location / {
root /var/www/html;
index index.html;
}
}
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã cấu hình Nginx để lắng nghe trên cổng 80 và xử lý các yêu cầu đến tên miền “example.com”. Các tệp tin được phục vụ từ thư mục “/var/www/html” và tệp tin index được sử dụng là “index.html”.

Tải Lại Cấu Hình và Khởi Động Lại Nginx

Sau khi thay đổi tệp cấu hình Nginx, chúng ta cần tải lại cấu hình để áp dụng các thay đổi. Để làm điều này, chạy lệnh sau:

nginx -t

 

Lệnh trên kiểm tra cú pháp của tệp cấu hình và thông báo nếu có bất kỳ lỗi nào. Nếu không có lỗi, chúng ta có thể khởi động lại Nginx bằng lệnh:

service nginx restart

 

Lệnh trên khởi động lại dịch vụ Nginx để áp dụng các thay đổi cấu hình mới.

Leveraging Beacon for NGINX Observability - NGINX

Cấu hình Nginx là một phần quan trọng trong việc triển khai và cấu hình máy chủ web. Bằng cách sử dụng cú pháp cấu hình đơn giản của Nginx, chúng ta có thể xác định các thiết lập toàn cục, khối cấu hình server và khối cấu hình location để xử lý yêu cầu HTTP một cách linh hoạt và hiệu quả.