Cú pháp cơ bản của JavaScript trong Node.js

Khi làm việc với JavaScript trong môi trường Node.js, chúng ta sẽ sử dụng cú pháp cơ bản của JavaScript để viết mã. Dưới đây là một số cú pháp cơ bản của JavaScript trong Node.js:

Biến và khai báo

Để khai báo một biến, chúng ta sử dụng từ khóa var, let hoặc const.

Ví dụ:

var name = 'John';
let age = 25;
const PI = 3.14;

What is Node.js? The JavaScript runtime explained | InfoWorld

Kiểu dữ liệu

JavaScript có các kiểu dữ liệu cơ bản như số (number), chuỗi (string), boolean, null và undefined.

Ví dụ:

let count = 10;
let message = 'Hello, World!';
let isTrue = true;
let value = null;
let notDefined;

Các phép toán

JavaScript hỗ trợ các phép toán cơ bản như cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) và phép chia lấy dư (%).

Ví dụ:

let x = 10;
let y = 5;
let sum = x + y;
let difference = x - y;
let product = x * y;
let quotient = x / y;
let remainder = x % y;
Ways to Use Node.js for Web Development in 2023

Câu lệnh điều kiện

Để thực hiện các câu lệnh điều kiện, chúng ta sử dụng các từ khóa if, else ifelse.

Ví dụ:

let num = 10;
if (num > 0) {
console.log('Số dương');
} else if (num < 0) {
console.log('Số âm');
} else {
console.log('Số không');
}

Vòng lặp

JavaScript cung cấp các cấu trúc vòng lặp như for, whiledo...while để lặp lại một khối mã.

Ví dụ:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
console.log(i);
}
let j = 0;
while (j < 5) {
console.log(j);
j++;
}

let k = 0;
do {
console.log(k);
k++;
} while (k < 5);

React JS Wallpapers - Wallpaper Cave

Hàm

Chúng ta có thể định nghĩa và sử dụng hàm trong JavaScript.

Ví dụ:

function greet(name) {
console.log('Hello, ' + name + '!');
}
greet(‘John’);

Module và import/export

JavaScript hỗ trợ module để tổ chức mã và chia sẻ mã giữa các tệp. Để sử dụng module trong Node.js, chúng ta sử dụng từ khóa require để nhập và module.exports để xuất.

Ví dụ:

// file: utils.js
function add(a, b) {
return a + b;
}
module.exports = {
add: add
};

// file: main.js
const utils = require(‘./utils’);
let sum = utils.add(5, 3);
console.log(sum);

 

Node js Development Services & Company

Đây là một số cú pháp cơ bản của JavaScript trong Node.js. Với kiến thức này, bạn có thể bắt đầu viết mã JavaScript trong môi trường Node.js và phát triển ứng dụng của riêng mình.