Cú pháp cơ bản và cách viết mã trong Node.js

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript ngoài trình duyệt. Nó cho phép bạn viết mã JavaScript trên máy chủ, xây dựng ứng dụng web và quản lý dữ liệu. Dưới đây là một số cú pháp cơ bản và hướng dẫn viết mã trong Node.js:

Landscapes | National Geographic

Tạo một file Node.js

Để bắt đầu viết mã trong Node.js, bạn cần tạo một file với phần mở rộng .js (ví dụ: app.js). Đây sẽ là file chứa mã JavaScript của bạn.

Import modules

Node.js hỗ trợ các module để tận dụng các tính năng và chức năng sẵn có. Để import một module, sử dụng từ khóa require. Ví dụ: const http = require('http') để import module HTTP.

Tạo một server

Bạn có thể tạo một server HTTP trong Node.js bằng cách sử dụng module HTTP. Dưới đây là một ví dụ về cách tạo một server đơn giản:

const http = require('http');

const server = http.createServer((req, res) => {
res.statusCode = 200;
res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
res.end('Hello, world!');
});

server.listen(3000, 'localhost', () => {
console.log('Server is running on port 3000');
});

 

Xử lý các yêu cầu và phản hồi

Trong server, bạn có thể xử lý các yêu cầu (request) và phản hồi (response) từ người dùng. Trong ví dụ trên, chúng ta đơn giản chỉ gửi một thông báo “Hello, world!” về phía client khi có yêu cầu.

Chạy mã Node.js

Để chạy mã Node.js, mở Terminal hoặc Command Prompt và di chuyển đến thư mục chứa file JavaScript. Gõ lệnh node tên_file.js để thực thi mã.

Sử dụng các module bên thứ ba

Node.js có một hệ thống module phong phú, cho phép bạn sử dụng các module bên thứ ba để mở rộng chức năng của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng công cụ npm (Node Package Manager) để cài đặt và quản lý các module này.

Xử lý lỗi

Trong quá trình phát triển ứng dụng Node.js, việc xử lý lỗi là rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng các cấu trúc điều khiển như try-catch để bắt và xử lý lỗi trong mã của bạn.

Cập nhật các phiên bản mới

Node.js có một cộng đồng phát triển mạnh mẽ và thường xuyên cung cấp các phiên bản mới với các cải tiến và bản vá lỗi. Hãy đảm bảo cập nhật phiên bản Node.js của bạn để nhận được các cập nhật và tính năng mới nhất.

Landscape Photography - Everything You Need to Know - NFI

Trên đây là một số cú pháp cơ bản và hướng dẫn viết mã trong Node.js. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách bắt đầu viết mã trong môi trường Node.js.