Làm thế nào để cấu hình Nginx để phục vụ các tệp tĩnh (static files)

Để cấu hình Nginx để phục vụ các tệp tĩnh (static files) như HTML, CSS, JavaScript và hình ảnh, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Tổng hợp 800+ hình nền Sky background desktop đẹp và phù hợp với nhiều thiết bị

Cài đặt và cấu hình Nginx

Bắt đầu bằng việc cài đặt Nginx trên máy chủ của bạn. Cách cài đặt cụ thể sẽ phụ thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Sau khi cài đặt xong, bạn cần cấu hình Nginx để phục vụ tệp tĩnh. Tệp cấu hình chính của Nginx là nginx.conf, thường được đặt trong thư mục /etc/nginx hoặc /usr/local/nginx/conf.

Xác định vị trí tệp tĩnh

Trong tệp cấu hình nginx.conf, bạn cần xác định vị trí của thư mục chứa các tệp tĩnh.

Thông thường, bạn sẽ sử dụng khối server để định nghĩa máy chủ và các tệp tĩnh của nó. Ví dụ:

server {
listen 80;
server_name example.com;
root /path/to/static/files;
}

 

Trong ví dụ trên, /path/to/static/files là đường dẫn tới thư mục chứa các tệp tĩnh.

Cấu hình cách phục vụ tệp tĩnh

Bạn có thể sử dụng các chỉ thị Nginx để cấu hình cách phục vụ tệp tĩnh.

Một tùy chọn phổ biến là sử dụng chỉ thị location để định nghĩa quy tắc phục vụ tệp tĩnh. Ví dụ:

location /static {
alias /path/to/static/files;
expires 7d;
}

 

Trong ví dụ trên, mọi yêu cầu đến /static sẽ được chuyển đến /path/to/static/files và tệp sẽ được phục vụ với thời gian hết hạn là 7 ngày.

Khởi động lại Nginx

Sau khi bạn đã hoàn thành cấu hình, hãy khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi:

  • Trên Linux: sudo service nginx restart
  • Trên Windows: Khởi động lại dịch vụ Nginx trong Windows Services.

Sau khi hoàn tất các bước trên, Nginx sẽ được cấu hình để phục vụ các tệp tĩnh từ thư mục chỉ định. Bạn có thể truy cập vào các tệp tĩnh bằng cách sử dụng URL tương ứng với vị trí cấu hình.

46+] Blue Night Sky Wallpaper - WallpaperSafari

Lưu ý rằng việc cấu hình Nginx để phục vụ tệp tĩnh có thể phụ thuộc vào cấu trúc thư mục và yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo xem xét và điều chỉnh cấu hình của bạn để phù hợp với nhu cầu cụ thể.