Làm thế nào để đọc và ghi file trong Java

Trong Java, bạn có thể đọc và ghi file để làm việc với dữ liệu ngoại tuyến. Java cung cấp một số lớp và phương thức để thực hiện các thao tác này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đọc và ghi file trong Java.

Decompiling Java Source Code • 2023 • Incus Data Programming Courses

Ghi file trong Java

Để ghi dữ liệu vào một file, bạn cần sử dụng lớp FileWriter hoặc BufferedWriter. Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách ghi dữ liệu vào một file văn bản:

import java.io.FileWriter;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;

public class FileWriteExample {
public static void main(String[] args) {
try {
FileWriter fileWriter = new FileWriter("example.txt");
BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(fileWriter);

bufferedWriter.write("Hello, World!");
bufferedWriter.newLine();
bufferedWriter.write("This is an example of file writing.");

bufferedWriter.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một đối tượng FileWriterBufferedWriter để ghi dữ liệu vào file “example.txt”. Sử dụng phương thức write() để ghi dữ liệu vào file và newLine() để chuyển xuống dòng mới. Cuối cùng, đóng BufferedWriter để đảm bảo dữ liệu được ghi vào file.

Đọc file trong Java

Để đọc dữ liệu từ một file, bạn có thể sử dụng lớp FileReader hoặc BufferedReader. Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách đọc nội dung từ một file:

import java.io.FileReader;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;

public class FileReadExample {
public static void main(String[] args) {
try {
FileReader fileReader = new FileReader("example.txt");
BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader);

String line;
while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
System.out.println(line);
}

bufferedReader.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

 

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một đối tượng FileReaderBufferedReader để đọc dữ liệu từ file “example.txt”. Sử dụng phương thức readLine() để đọc từng dòng dữ liệu trong file. Vòng lặp while được sử dụng để đọc từng dòng cho đến khi không còn dữ liệu. Cuối cùng, đóng BufferedReader để giải phóng tài nguyên.

Lưu ý rằng các phương thức đọc và ghi file có thể ném ra ngoại lệ IOException, do đó cần xử lý ngoại lệ bằng cách sử dụng khối try-catch hoặc truyền ngoại lệ cho phương thức gọi.

Best Practices for Writing Secure Java Code - Coralogix

Đó là cách bạn có thể đọc và ghi file trong Java. Bạn có thể sử dụng các lớp và phương thức này để làm việc với các loại file khác nhau và thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu trong ứng dụng Java của mình.