Làm thế nào để đọc và ghi file trong Node.js

Trong Node.js, chúng ta có thể đọc và ghi dữ liệu từ các tệp tin bằng cách sử dụng module fs (filesystem). Module fs cung cấp các phương thức để thực hiện các thao tác đọc và ghi file. Dưới đây là một số cách để đọc và ghi file trong Node.js:

Đọc file

Sử dụng phương thức fs.readFile để đọc nội dung của một tệp tin.

Ví dụ:

const fs = require('fs');

fs.readFile('path/to/file.txt', 'utf8', (err, data) => {
if (err) {
console.error(err);
return;
}
console.log(data);
});

 

How to Build a RESTful API in Node.js (with Express.js) | RapidAPI

Ghi file

Sử dụng phương thức fs.writeFile để ghi dữ liệu vào một tệp tin.

Ví dụ:

const fs = require('fs');

const content = 'This is the content to be written to the file.';

fs.writeFile('path/to/file.txt', content, 'utf8', (err) => {
if (err) {
console.error(err);
return;
}
console.log('File has been written.');
});

 

The Content Marketer's Guide to Repurposing Content

Đọc và ghi file đồng thời

Sử dụng phương thức fs.createReadStream để đọc từ một tệp tin và fs.createWriteStream để ghi dữ liệu vào một tệp tin khác.

Ví dụ:

const fs = require('fs');

const readStream = fs.createReadStream('path/to/input.txt', 'utf8');
const writeStream = fs.createWriteStream('path/to/output.txt', 'utf8');

readStream.on('data', (chunk) => {
writeStream.write(chunk);
});

readStream.on('end', () => {
writeStream.end();
console.log('File has been copied.');
});

 

Node.js Pitfalls to Avoid | AppSignal Blog

Đọc và ghi file theo đường dẫn tương đối

Sử dụng module path để xử lý đường dẫn tương đối của file.

Ví dụ:

const fs = require('fs');
const path = require('path');

const filePath = path.join(__dirname, 'relative/path/to/file.txt');

fs.readFile(filePath, 'utf8', (err, data) => {
if (err) {
console.error(err);
return;
}
console.log(data);
});

 

The Video Game Revolution: Best and Worst of All Time | PBS

Đó là một số cách để đọc và ghi file trong Node.js sử dụng module fs. Bạn có thể áp dụng các phương thức này để làm việc với file trong ứng dụng Node.js của mình.