Làm thế nào để làm việc với đối tượng Date và thời gian trong Java

Trong lập trình Java, đối tượng Date và thời gian đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý và quản lý thông tin liên quan đến thời gian. Đối tượng Date cung cấp các phương thức và tính năng để bạn có thể làm việc với các khái niệm như ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và millisecond. Hiểu và sử dụng đối tượng Date một cách chính xác sẽ giúp bạn thực hiện các tác vụ liên quan đến thời gian trong ứng dụng Java của mình.

Oracle Advances Java 17 Programming Language for the Long Term | ITPro  Today: IT News, How-Tos, Trends, Case Studies, Career Tips, More

Trong Java, để làm việc với đối tượng Date và thời gian, bạn có thể sử dụng các lớp như Date, Calendar, và SimpleDateFormat. Dưới đây là một số khái niệm và phương pháp quan trọng để làm việc với đối tượng Date:

Khởi tạo và tạo đối tượng Date

Bạn có thể tạo đối tượng Date bằng cách sử dụng từ khóa new và gọi constructor của lớp Date. Ví dụ:

Date currentDate = new Date();

 

Python vs Java: Pick What's Best for Your Project - Kinsta®

Định dạng và hiển thị ngày tháng:

Sử dụng lớp SimpleDateFormat, bạn có thể định dạng và hiển thị ngày tháng theo các chuẩn như “dd/MM/yyyy” hoặc “HH:mm:ss”. Ví dụ:

SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
String formattedDate = dateFormat.format(currentDate);

 

Xử lý thời gian và ngày tháng:

Lớp Calendar cho phép bạn thực hiện các phép toán và xử lý liên quan đến thời gian và ngày tháng. Ví dụ:

Calendar calendar = Calendar.getInstance();
calendar.setTime(currentDate);
int year = calendar.get(Calendar.YEAR);

 

Java Bài 6: Ép Kiểu & Comment Source Code - Yellow Code Books

Thực hiện tính toán và so sánh thời gian:

Đối tượng Date cung cấp các phương thức để thực hiện tính toán và so sánh thời gian như compareTo(), after(), before(), và getTime(). Ví dụ:

Date futureDate = new Date();
boolean isFuture = futureDate.after(currentDate);

 

Top 10 cuốn sách lập trình Java hay nhất mọi thời đại - DiziBrand

Qua đó, bạn có thể tùy chỉnh và làm việc với đối tượng Date để thực hiện các tác vụ liên quan đến thời gian và ngày tháng trong ứng dụng Java của mình.