Làm thế nào để làm việc với Streams trong Node.js?

Trong Node.js, Streams là một khái niệm quan trọng cho việc xử lý dữ liệu liên tục và có kích thước lớn. Streams giúp ta làm việc với dữ liệu theo từng phần nhỏ, thay vì đọc hoặc ghi toàn bộ dữ liệu cùng một lúc. Điều này giúp giảm tải tài nguyên và tăng hiệu suất xử lý dữ liệu. Dưới đây là một số khái niệm và cách làm việc với Streams trong Node.js:

Khái niệm về Streams

Streams trong Node.js được chia thành các loại khác nhau như Readable, Writable, Duplex và Transform streams. Mỗi loại stream có các tính chất và chức năng riêng.

– Readable Streams: Được sử dụng để đọc dữ liệu, ví dụ như đọc file hoặc nhận dữ liệu từ một yêu cầu HTTP.

– Writable Streams: Được sử dụng để ghi dữ liệu, ví dụ như ghi dữ liệu vào file hoặc gửi dữ liệu đến một yêu cầu HTTP.

– Duplex Streams: Kết hợp cả Readable và Writable Streams, cho phép đọc và ghi dữ liệu cùng lúc.

– Transform Streams: Là một loại đặc biệt của Duplex Streams, nơi dữ liệu đầu vào được biến đổi và truyền ra dưới dạng dữ liệu đầu ra.

Node.js Developers for Hire: Build Your Dream Team

Sử dụng Streams trong Node.js

– Đọc dữ liệu từ Readable Streams: Chúng ta có thể sử dụng method .on('data', callback) để lắng nghe sự kiện dữ liệu và xử lý dữ liệu mỗi khi có dữ liệu mới đến.

– Ghi dữ liệu vào Writable Streams: Chúng ta có thể sử dụng method .write(data) để ghi dữ liệu vào Writable Streams.

– Kết nối các Streams: Chúng ta có thể kết nối các Streams với nhau bằng cách sử dụng pipe operator (|) để chuyển dữ liệu từ Readable Streams sang Writable Streams.

Express - freeCodeCamp.org

Sử dụng Streams trong các tác vụ thực tế

– Đọc và ghi dữ liệu từ/đến file: Streams giúp đọc và ghi dữ liệu từ/đến file một cách hiệu quả, đặc biệt là với các file có kích thước lớn.

– Xử lý dữ liệu từ HTTP requests và responses: Streams cho phép xử lý dữ liệu từ các yêu cầu và phản hồi HTTP một cách linh hoạt và không tốn nhiều bộ nhớ.

– Xử lý dữ liệu realtime: Streams hỗ trợ xử lý dữ liệu realtime như web sockets và sự kiện của các kết nối mạng.

What is Node.js and why is it becoming so popular? | The Coral Edge

Các Streams cung cấp khả năng xử lý dữ liệu theo từng phần nhỏ, tối ưu hóa tài nguyên và tăng hiệu suất xử lý dữ liệu. Trong Node.js, Streams rất hữu ích để làm việc với dữ liệu lớn hoặc realtime. Việc sử dụng Streams giúp bạn xử lý dữ liệu một cách hiệu quả và tối ưu trong ứng dụng Node.js của bạn.