Làm thế nào để sử dụng authentication và authorization trong Node.js?

Authentication và authorization là hai khía cạnh quan trọng trong phát triển ứng dụng web để bảo mật và kiểm soát quyền truy cập của người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng authentication và authorization trong Node.js để bảo vệ ứng dụng của bạn.

Authentication trong Node.js

Authentication (xác thực) là quá trình xác định và xác minh danh tính của người dùng. Điều này thường được thực hiện thông qua việc yêu cầu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu. Các phương pháp phổ biến để thực hiện authentication trong Node.js bao gồm sử dụng session và token.

Why Node.js is an Ideal Platform for Enterprise App Development?

– Session-based Authentication: Trong phương pháp này, thông tin xác thực của người dùng được lưu trữ trong một phiên (session) trên máy chủ. Khi người dùng đăng nhập thành công, máy chủ tạo một phiên duy trì trạng thái xác thực của người dùng và gửi một phiên ID đến trình duyệt của người dùng. Mỗi lần người dùng gửi yêu cầu, phiên ID được gửi cùng với yêu cầu để máy chủ xác minh và xác thực người dùng. Các thư viện như Passport.js cung cấp hỗ trợ cho việc xây dựng authentication dựa trên session.

– Token-based Authentication: Trong phương pháp này, sau khi người dùng đăng nhập thành công, máy chủ tạo và ký (sign) một token chứa thông tin xác thực. Token này được gửi về trình duyệt và lưu trữ trên phía client (thường là trong localStorage hoặc cookie). Mỗi lần gửi yêu cầu, token được gửi cùng với yêu cầu và máy chủ sẽ xác minh tính hợp lệ và xác thực người dùng. JWT (JSON Web Token) là một phương pháp phổ biến để thực hiện token-based authentication trong Node.js.

Authorization trong Node.js

Authorization (ủy quyền) là quá trình kiểm soát quyền truy cập của người dùng sau khi đã xác thực. Nó xác định xem người dùng có quyền truy cập vào các tài nguyên, chức năng hoặc route cụ thể hay không. Cách phổ biến để thực hiện authorization trong Node.js là sử dụng middleware.

Middleware là các hàm được thực thi trước hoặc sau khi yêu cầu được gửi đến một route cụ thể. Bằng cách sử dụng middleware, bạn có thể kiểm tra quyền truy cập của người dùng và đưa ra quyết định xem có cho phép tiếp tục hay từ chối yêu cầu.

Node.js Pitfalls to Avoid | AppSignal Blog

Ví dụ, bạn có thể tạo một middleware để kiểm tra quyền truy cập của người dùng vào một route cụ thể:

function authorize(req, res, next) {
// Kiểm tra quyền truy cập của người dùng
if (nguoiDungCoQuyenTruyCap(req.user, req.route)) {
// Người dùng có quyền truy cập, cho phép tiếp tục
next();
} else {
// Người dùng không có quyền truy cập, từ chối yêu cầu
res.status(403).json({ message: 'Bạn không có quyền truy cập' });
}
}

// Sử dụng middleware trong route
app.get('/protected-route', authorize, (req, res) => {
// Xử lý yêu cầu cho route bảo vệ
});

 

Trong ví dụ trên, middleware authorize kiểm tra quyền truy cập của người dùng dựa trên thông tin xác thực (được lưu trữ trong req.user) và route hiện tại (được lưu trữ trong req.route). Nếu người dùng có quyền truy cập, tiếp tục xử lý yêu cầu; nếu không, từ chối yêu cầu với mã trạng thái 403 (Forbidden).

5 Keys to Successfully Launch an Enterprise Kubernetes Service

Authentication và authorization là hai khía cạnh quan trọng trong phát triển ứng dụng web để bảo mật và kiểm soát quyền truy cập của người dùng. Trong Node.js, chúng ta có thể sử dụng session-based authentication hoặc token-based authentication để xác thực người dùng, và sử dụng middleware để kiểm soát quyền truy cập của người dùng. Việc kết hợp authentication và authorization giúp đảm bảo rằng chỉ người dùng có quyền truy cập được phép và có quyền truy cập vào các tài nguyên và chức năng trong ứng dụng của bạn.