Làm thế nào để sử dụng biến trong Java?

Biến là một khái niệm quan trọng trong Java và cho phép lưu trữ và thao tác dữ liệu trong quá trình thực thi chương trình. Dưới đây là cách sử dụng biến trong Java:

Khai báo biến

Để khai báo biến trong Java, bạn cần chỉ định kiểu dữ liệu và tên biến.

int age; // Khai báo một biến kiểu số nguyên
double salary; // Khai báo một biến kiểu số thực
String name; // Khai báo một biến kiểu chuỗi

 

Complexity in large software systems. How to deal with it? | EL Passion

Gán giá trị cho biến

Sau khi khai báo biến, bạn có thể gán giá trị cho biến bằng toán tử gán (=).

age = 25; // Gán giá trị 25 cho biến age
salary = 1000.50; // Gán giá trị 1000.50 cho biến salary
name = "John"; // Gán giá trị "John" cho biến name

 

Bạn cũng có thể khai báo và gán giá trị cho biến cùng một lúc:

int age = 25; // Khai báo biến age và gán giá trị 25
double salary = 1000.50; // Khai báo biến salary và gán giá trị 1000.50
String name = "John"; // Khai báo biến name và gán giá trị "John"

 

Digital Wallpaper HD - PixelsTalk.Net

Sử dụng biến

Sau khi khai báo và gán giá trị cho biến, bạn có thể sử dụng biến trong các phép toán và câu lệnh trong chương trình.

int age = 25;
int newAge = age + 5; // Sử dụng biến age trong phép toán
System.out.println("Tuổi mới là: " + newAge); // Sử dụng biến trong câu lệnh

 

Quy tắc đặt tên biến

– Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái (a-z, A-Z), dấu gạch dưới (_) hoặc dấu dollar ($). Không được bắt đầu bằng một số.

– Tên biến có thể chứa các chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới (_) hoặc dấu dollar ($).

– Tên biến không được chứa các ký tự đặc biệt như @, !, *, và cũng không được trùng với các từ khóa của Java như “int”, “double”, “if”, v.v.

int myVariable; // Tên biến hợp lệ
double _salary; // Tên biến hợp lệ
String $name; // Tên biến hợp lệ
int 123abc; // Tên biến không hợp lệ (bắt đầu bằng số)
int @age; // Tên biến không hợp lệ (chứa ký tự đặc biệt)
int if; // Tên biến không hợp lệ (trùng với từ khóa "if")

 

Java Quotes. QuotesGram

Trên đây là một số cách sử dụng biến trong Java. Biến là một phần quan trọng của ngôn ngữ lập trình và cho phép lưu trữ và xử lý dữ liệu.