Node.js hỗ trợ các kiểu dữ liệu nào và cách làm việc với chúng

Node.js hỗ trợ một loạt các kiểu dữ liệu cơ bản và nâng cao. Dưới đây là một số kiểu dữ liệu phổ biến trong Node.js và cách làm việc với chúng:

Ethiopia's Most Beautiful Landscapes

Kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types)

  • Số nguyên (Number): Đại diện cho các giá trị số. Node.js hỗ trợ kiểu dữ liệu số nguyên và số thực.
  • Chuỗi (String): Đại diện cho các chuỗi ký tự. Bạn có thể sử dụng các phương thức có sẵn để xử lý và biến đổi chuỗi.
  • Logic (Boolean): Đại diện cho các giá trị true hoặc false. Dùng để kiểm tra điều kiện trong các câu lệnh điều khiển.

Kiểu dữ liệu đặc biệt

  • Undefined: Đại diện cho giá trị chưa được khởi tạo hoặc không tồn tại.
  • Null: Đại diện cho giá trị không có hoặc trống rỗng.

Kiểu dữ liệu đối tượng (Object)

Đối tượng (Object): Đại diện cho một đối tượng chứa các thuộc tính và phương thức. Bạn có thể tạo đối tượng mới bằng cách sử dụng từ khóa new hoặc đối tượng có sẵn như Array, Date,…

Kiểu dữ liệu mảng (Array)

Mảng (Array): Đại diện cho một tập hợp các giá trị. Bạn có thể tạo và quản lý mảng bằng cách sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn như push(), pop(), length,…

Kiểu dữ liệu hàm (Function)

Hàm (Function): Đại diện cho một khối mã thực hiện một tác vụ cụ thể. Bạn có thể tạo hàm bằng cách sử dụng từ khóa function hoặc sử dụng các hàm có sẵn trong Node.js.

Kiểu dữ liệu Promise và Async/Await

  • Promise: Đại diện cho một giá trị sẽ trả về trong tương lai, đồng thời hỗ trợ xử lý bất đồng bộ.
  • Async/Await: Là một cú pháp trong JavaScript để xử lý bất đồng bộ một cách đồng bộ hơn bằng việc sử dụng từ khóa asyncawait.

Kiểu dữ liệu Buffers

Buffer: Đại diện cho một đoạn bộ nhớ đệm, thường được sử dụng để làm việc với dữ liệu nhị phân trong Node.js.

Khi làm việc với các kiểu dữ liệu này trong Node.js, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn để thực hiện các thao tác như khởi tạo, gán giá trị, truy cập, biến đổi dữ liệu và xử lý lỗi.

90% of Landscape Photography in Only 20 minutes | Fstoppers

Đó là một số kiểu dữ liệu phổ biến trong Node.js và cách làm việc với chúng. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án của bạn, bạn có thể sử dụng các kiểu dữ liệu này để xây dựng ứng dụng Node.js đa dạng và mạnh mẽ.