Tạo và sử dụng giao diện (interface) trong Java

Trong lập trình Java, giao diện (interface) là một khái niệm quan trọng cho phép chúng ta tạo ra các hợp đồng và quy tắc chung cho các lớp khác nhau. Giao diện định nghĩa một tập hợp các phương thức mà các lớp khác có thể triển khai. Bằng cách sử dụng giao diện, chúng ta có thể tạo ra các lớp có khả năng thực hiện các hành vi khác nhau mà không cần quan tâm đến cấu trúc bên trong của các lớp đó.

Định nghĩa giao diện:

Trong Java, giao diện được định nghĩa bằng từ khóa “interface” và chứa một tập hợp các phương thức trừu tượng (abstract methods) mà các lớp triển khai giao diện đó cần phải triển khai. Giao diện chỉ định các hành vi mà các lớp khác cần tuân thủ khi triển khai giao diện đó.

Cách sử dụng Package và Collection có sẵn trong Java

Triển khai giao diện:

Để triển khai một giao diện trong Java, chúng ta sử dụng từ khóa “implements” sau tên lớp và liệt kê tên giao diện mà lớp đó muốn triển khai. Các phương thức trong giao diện phải được triển khai (override) trong lớp đó để cung cấp các thân phương thức cụ thể.

Lập trình java - Softway.edu.vn

Sử dụng giao diện:

Giao diện cho phép chúng ta tạo ra các đối tượng đa hình (polymorphic objects) và làm việc với chúng thông qua giao diện chung mà không cần biết đến lớp cụ thể của đối tượng. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và tái sử dụng trong mã nguồn Java.

Java Development | Code, Deploy, Scale

Ví dụ:

Để minh họa cách tạo và sử dụng giao diện trong Java, chúng ta có thể tạo một giao diện “Drawable” định nghĩa phương thức “draw()” và lớp “Circle” và “Rectangle” triển khai giao diện đó. Chúng ta có thể tạo ra một mảng chứa các đối tượng “Drawable” và gọi phương thức “draw()” trên từng đối tượng mà không cần biết đến lớp cụ thể của nó.

Python vs Java: Pick What's Best for Your Project - Kinsta®

Sử dụng giao diện trong Java giúp chúng ta xây dựng mã nguồn linh hoạt, dễ bảo trì và mở rộng. Nó cung cấp một cách tiếp cận phân tách quy tắc và triển khai, đồng thời tạo ra sự tương tác chung giữa các lớp khác nhau trong một ứng dụng Java.