Tạo và sử dụng lớp và đối tượng trong Java – Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao

Lớp và đối tượng là khái niệm cốt lõi trong lập trình hướng đối tượng (OOP) và Java là một ngôn ngữ hướng đối tượng mạnh mẽ. Chủ đề này sẽ giúp bạn hiểu cách tạo lớp, khởi tạo đối tượng và sử dụng chúng trong Java. Bạn sẽ học cách tạo các thuộc tính, phương thức và cách tương tác với đối tượng để xây dựng các ứng dụng phức tạp và có cấu trúc trong Java.

Khái niệm về lớp và đối tượng

Lớp là một mô hình, mô tả các thuộc tính và hành vi chung của một nhóm đối tượng. Đối tượng là một thực thể của một lớp, có thể có các thuộc tính riêng và thực hiện các hành vi cụ thể.

Using Command-Line Arguments in Java

Tạo lớp và đối tượng

Sử dụng từ khóa “class” để định nghĩa một lớp. Đặt tên lớp theo quy tắc đặt tên Java và bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới. Sử dụng từ khóa “new” để khởi tạo đối tượng từ lớp.

Thuộc tính và phương thức

Thuộc tính là các biến để lưu trữ thông tin của một đối tượng. Phương thức là các hành vi, chức năng mà đối tượng có thể thực hiện. Sử dụng các từ khóa “public”, “private” và “protected” để xác định phạm vi truy cập của thuộc tính và phương thức.

Insert an image inside a jPanel in Java- Panama Hitek

Truy cập thuộc tính và phương thức

Sử dụng các phương thức get và set để truy cập và cập nhật giá trị của thuộc tính. Gọi phương thức thông qua đối tượng để thực hiện các hành động liên quan đến đối tượng.

Xây dựng quan hệ giữa các đối tượng

Sử dụng các biến tham chiếu để tạo mối quan hệ giữa các đối tượng. Gọi phương thức từ một đối tượng trong một đối tượng khác để thực hiện tương tác giữa chúng.

Kế thừa và đa hình

Kế thừa cho phép một lớp con kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp cha. Đa hình cho phép một phương thức có thể có các hình thức khác nhau trong các lớp con.

5 tính năng vô cùng thú vị của Java 9

Việc hiểu và sử dụng lớp và đối tượng đúng cách là một phần quan trọng của lập trình hướng đối tượng trong Java. Điều này giúp bạn tạo ra các ứng dụng linh hoạt, có cấu trúc rõ ràng và dễ bảo trì.