Thao tác với chuỗi (string) trong JavaScript

Thao tác với chuỗi (string) là một khía cạnh quan trọng của việc lập trình JavaScript. Chuỗi là một loại dữ liệu cơ bản trong JavaScript và cung cấp nhiều phương pháp và tính năng để làm việc với các chuỗi. Dưới đây là một số cách thao tác cơ bản với chuỗi trong JavaScript:

25 Best Beach Zoom Backgrounds (with Video) - Why this place

Khai báo chuỗi

Để khai báo một chuỗi, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép. Ví dụ:

let message = 'Hello World'; // Sử dụng dấu ngoặc đơn
let name = "John Doe"; // Sử dụng dấu ngoặc kép

 

Truy cập ký tự trong chuỗi

Bạn có thể truy cập vào các ký tự trong chuỗi bằng cách sử dụng chỉ số của ký tự đó. Chú ý rằng chỉ số bắt đầu từ 0. Ví dụ:

let message = 'Hello World';
console.log(message[0]); // Output: H
console.log(message[6]); // Output: W

 

Độ dài chuỗi

Để biết độ dài của một chuỗi, bạn có thể sử dụng thuộc tính length. Ví dụ:

let message = 'Hello World';
console.log(message.length); // Output: 11

 

Cắt chuỗi

Bạn có thể cắt một phần của chuỗi bằng cách sử dụng phương thức substring() hoặc slice(). Ví dụ:

let message = 'Hello World';
console.log(message.substring(0, 5)); // Output: Hello
console.log(message.slice(6)); // Output: World

 

Ghép chuỗi

Bạn có thể ghép nối các chuỗi bằng cách sử dụng toán tử + hoặc phương thức concat(). Ví dụ:

let firstName = 'John';
let lastName = 'Doe';
let fullName = firstName + ' ' + lastName;
console.log(fullName); // Output: John Doe

let message = 'Hello';
let newMessage = message.concat(' World');
console.log(newMessage); // Output: Hello World

 

Tìm kiếm chuỗi

Bạn có thể tìm kiếm một chuỗi con trong chuỗi bằng cách sử dụng phương thức indexOf() hoặc includes(). Ví dụ:

let message = 'Hello World';
console.log(message.indexOf('World')); // Output: 6
console.log(message.includes('Hello')); // Output: true

 

Thay thế chuỗi

Bạn có thể thay thế một chuỗi con trong chuỗi bằng cách sử dụng phương thức replace(). Ví dụ:

let message = 'Hello World';
let newMessage = message.replace('World', 'John');
console.log(newMessage); // Output: Hello John

 

Chuyển đổi chuỗi

Bạn có thể chuyển đổi các chữ cái trong chuỗi thành chữ hoa hoặc chữ thường bằng cách sử dụng phương thức toUpperCase() hoặc toLowerCase(). Ví dụ:

let message = 'Hello World';
console.log(message.toUpperCase()); // Output: HELLO WORLD
console.log(message.toLowerCase()); // Output: hello world

 

100+] Aesthetic Ocean Background s | Wallpapers.com

Trên đây là một số phương pháp cơ bản để thao tác với chuỗi trong JavaScript. Chuỗi là một phần quan trọng trong việc xử lý dữ liệu và tương tác với người dùng trong các ứng dụng web. Hiểu và nắm vững các phương pháp này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả với chuỗi trong JavaScript.